ЗаконодателствоСтатии

ПИСМО-ПРОТЕСТ срещу НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2020 г.

Или как фондация „Асоциация Анимус“ легално монополизира сектора „домашно насилие“ в България.

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Родители обединени за децата“ – РОД бихме желали да изразим нашето РЕШИТЕЛНО НЕСЪГЛАСИЕ спрямо отделни елементи заложени в Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2020 г. /наричана по-долу за краткост „програмата“/.

Програмата е приета по силата на чл.чл.6, ал.5  от Закона за защита от домашно насилие и има една година период на действие.

Приемането на програмата е извършено с груби нарушения на закона.

На първо място – не е спазена 30-дневната процедура за обществени консултации по програмата. Първо – нейното публикуване за обществени консултации е извършено със забавяне от МС. Второ – датата на откриване на процедурата за обществено обсъждане е 9.3.2020 г. Дата на приключване на процедурата е 23.3.2020 г. На разположение са били едва 15 дни, през които да протече обсъждането. Освен това, извънредното положение бе обявено на 13 март, т.е. на разположение е имало само 4 дни. Срокът за обсъждане не бе удължен, за разлика от срока за Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за предучилищното и училищно образование: дата на откриване – 25.02.2020 г.; дата на приключване – 26.03.2020 г. При обявяване на извънредното положение, срокът за проекта на Закон за изм. и доп. на ЗПУО беше удължен до 5.04.2020 г. В последствие беше отново удължен до 23.04.2020 г., т.е. общо 2 месеца за ЗПУО, а едва 4 дни за програмата.

По същество, изразяваме нашето несъгласие или особено мнение относно следните елементи от програмата:

Относно дейност по т. 1 – „създаване на Национална комисия за борба с домашното насилие“ – няма яснота нито кои и какви ще бъдат членовете на тази комисия – дали това ще са неправителствени организации или представители на държавната администрация; нито какви ще бъдат правомощията на тази комисия.

Относно дейност по т. 6 – „поддържане и популяризиране на Национална телефонна линия за деца 116 111.“ – абсолютно недопустимо е партньор на държавните органи по тази дейност да бъде „доставчик на социалната услуга“. На 30 април тази година фондация „Асоциация Анимус“ обяви публично, че срокът на договора им с ДАЗД за обслужване на националната телефонна линия за деца 116 111 е изтекъл и фондацията се оттегля от тази услуга. Обществената поръчка за наем на персонал бе спечелена от фирма, чиито предмет на дейност е подбор на персонал.

Недоумение буди факта, че като партньор е посочен „доставчик на социалната услуга“. Според описанието на детския телефон: „Осигурен 24 часов безплатен достъп до информация, консултация и възможност за подаване на сигнал.“ Предоставянето на достъп до този телефон на доставчици на социални услуги пряко или индиректно, е явен конфликт на интереси, поради факта, че доставчикът може да използва този телефон за предоставяне на своите консултации и за приемане на сигнали. Всеки доставчик на социални услуги би имал интерес да има пряк достъп, за да може да влияе чрез консултациите си и да насочва деца и родители към ползването на определени социални услуги, които същият доставчик предоставя.

Искаме да наблегнем на факта, че ДАЗД трябва да осъществява строг контрол върху предоставянето на тази услуга. Поради тази причина считаме, че единствено и само държавни служители биха могли да обслужват този телефон, защото те носят и съответната отговорност като такива.

Относно дейност по т. 7 – „Организиране на кампании, повишаващи обществения интерес към проблемите на домашното насилие“ и по-конкретно в колона „Очаквани резултати от изпълнението на дейността“:

„Целенасочени усилия за обществено познаване на правата и начините за търсене на помощ, използване на застъпници по темата (например: публични фигури -разпознати писатели, артисти, спортисти).“ Виж т. 31.

Относно дейност по т. 8 – „кампания, за повишаващи обществения интерес към проблемите на домашното насилие“ – недопустимо е да се предоставя статут на „отговорен орган“ по тази точка на една НПО, като фондация „Асоциация Анимус“. Отговорен орган може да бъде само държавна институция, но не и неправителствена организация, получаваща грантове от чуждестранни НПО за реализиране на конкретни проекти. Бидейки отговорен орган, статута и правомощията на фондация „Асоциация Анимус“ се изравняват със статута и правомощията на държавните институции.

Безпокойство буди и факта, че партньор е фондация „Общество и сигурност“, където броят на социално и здравно-осигурените лица е един, т.е. това НПО е само с един служител. От 11/2017 до 02/2020 г. работи само едно физическо лице, с изключение само на месец 02.2019 г., когато броят на социално и здравно осигурените е две лица. Това означава, че тази фондация няма собствен капацитет и ресурст да изпълнява функциите на партньор, а ще ги наема чрез заплащане.

Относно дейност по т. 12 – „Разработване и внедряване на електронна страница за въвеждане на данни от Информационната карта по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.“ – Програмата е непълна..Не е посочен партньор. Отговорен орган е само ДАЗД. Липсва описание в колона „Очаквани резултати от изпълнението на дейността“. Не са посочени начините и източниците на финансиране.

Заложената за изпълнение дейност е свързана със събирането на лични данни и много друга лична информация, включително и здравна информация, която трябва да е изключително добре защитена според GDPR (Общия Регламент за защита на личните данни). Притеснение буди липсата на яснота кои институции или частни НПО ще имат достъп до тази база данни.

Относно дейност по т. 14 – „Изпълнение на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците и на разработения Алгоритъм към него.“

Механизмът за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците е разработен и от НМД, фондация „Асоциация Анимус“ и УНИЦЕФ.

Фондация „Асоциация Анимус“ е получила целева безвъзмездна финансова помощ от фондация ОУК, Швейцария (OAK foundation) с цел реализиране на конкретни задачи. По-долу е неизчерпателен списък, който включва и разработването на въпросния механизъм:

Описание на проекта (превод от английски език)Сума в щ.д.ГодинаПериод
За да се осигури достъп до подходяща защита и предоставяне на качествени услуги на жени и техните деца жертви на домашно насилие в България чрез подход базиран на правата им, който подход е недискриминационен относно това къде живеят, на каква възраст са или с какъв семеен статус са. При прилагането на законодателството всички заинтересовани институции, т.е. държавни институции и НПО, ще работим заедно за създаването на Национален Механизъм за насочване за жертви на домашни насилие и Стандарти за грижа при доставчиците на услуги. Изграждането на капацитет на НПО ще се извършва въз основа на тези стандарти.389 974201037 месеца (1 януари 2011-31 декември 2013)
Да се борим срещу тормоза в училищата в България, така че децата да се чувстват в безопасност и заедно с родителите, професионалистите и институциите да бъдат овластени да се справят с проблема. Проектът се занимава с насилие, тормоз и унижение сред децата в училище и насърчава училищната среда, която зачита толерантността, многообразието и овластяването на учениците. Фондация Асоциация Анимус е център за рехабилитация, консултации и психотерапия. Той работи за насърчаване на здравословната комуникация между хората и „джендърите“ в българското общество.629 994201559 месеца (1 март 2016-28 февруари 2021)

Да припомним, че фондация „Асоциация Анимус“ получава грантове от швейцарската фондация ОУК и за лобирането и приемането на т.нар Истанбулска Конвенция и за Закона за социалните услуги. От отчета за дейността на фондация Асоциация Анимус за 2015 г., стр. 25 и 26 – лобиране за подписването и ратифицирането на истанбулската конвенция и участие в изготвянето на закон за социалните услуги, финансирани от фондация ОУК (OAK) за периода 1-ви септември 2015 г. – 1-ви септември 2018 г.

По този начин фондация „Асоциация Анимус“  финансирана от чуждестранни източници, работи за налагане на чужди политики и подходи, вместо на български такива, за които получава финансиране от държавния и общински бюджети.

Едни и същи неправителствени организации, финансирани от чужбина разработват, отговарят, контролират и изпълняват в Република България механизми, които са привнесени от вън, без обществено обсъждане и одобрение на тези политики, без информиране на гражданите, без тези НПО да са пряко избирани от гражданите още по-малко избирани за въвеждането на политики.

Възниква фундаменталният въпрос чии интереси защитават те: интересите на своите финансови благотедели или интересите на обществото?

Част от отговора на този въпрос прозира в твърденията на стр. 16 от „спряната“ Стратегия за детето 2019 -2030 г., където на преден план е изнесен „компетентностният модел“, според който априори родителите не притежават компетенции и капацитет за отглеждане на своите деца. В пирамидата на компетенцията родителите са най-некомпетентни след децата.

Поради тази причина е необходимо „професионалистите“ да повишават различните компетенции на родителите, срещу съответното заплащане от страна на „некомпетентните“ родители, т.е. от държавни и общински бюджети. Подробна информация относно паричните потоци към Анимус и финансовите отчети на фондация „Асоциация Анимус“ и нейните дъщерни ЕООД можете да намерите тук: https://rod-bg.com/articles/parite-kum-animus-i-interesa-kum-zakon-za-sotsialnite-uslugi.html

Алгоритъмът също е разработен и със съдействието на НМД, фондация „Асоциация Анимус“ и УНИЦЕФ – България.

Относно дейност по т. 17 – „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашно насилие и насилие основано на полов признак“

Резултатите от тази дейност са: „Изграждане на Автоматизирана информационна система за регистриране на всички случаи на домашно насилие и насилие основано на полов признак, изготвяне на алгоритъм за оценка на риска и провеждане на обучения на полицейски служители свързани с оценка на риска.“

Партньор по тази дейност са посочени „НПО“. Тези организации ще имат достъп до тази база данни с чувствителна лична информация, без да са били упълномощавани за това и без съгласието на засегнатите граждани. Дали ще бъдат пресечени всички възможности за злоупотреба с тази изключително чувствителна информация за гражданите? Защо се получава дублиране с друга база данни от т. 12 и кому е нужна тя?

Относно дейност по т. 18 – „Създаване на работна група за обсъждане на възможностите за формиране на интердисциплинарни конферентни органи/работни групи за оценка на риска по модела MARAC („Multi-Agency Risk Assessment Conference“).“

MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) е автоматичното прилагане на британския опит. Без запознаване със същността на модела, без изследване мнението на родителите, родителските организации, без обществено обсъждане, без да се анализира до колко е подходящ за българските условия, прилажането му е недопустимо.

Относно дейност по т. 20 – „Разработване и пилотно провеждане на обучения за работа с деца свидетели и жертви на домашно насилие за мултидисциплинарните екипи в страната“. Обучението ще бъде предназначено за държавни служители. Недопустимо е служителите да се обучават от НПО, а не от държавен орган. В случая, отговорен орган  е фондация „Асоциация Анимус“. Отново на частна фондация се делегират правомощия и отговорности, които по закон принадлежат само на държавен орган.

Партньор за изпълнението на програмата е ИСДП – Институт по Социални Дейности и Практики (и двете фондации са поканени от КС като заинтересувани страни по конституционно дело No 3/2020 г.). И двете фондации са доставчици на социални услуги, т.е. налице е явен конфликт на интереси, точно тези фондации да обучават мутлидисциплинарния екип и по този начин да си осигуряват потребители на техните социални услуги.

Относно дейност по т. 21 „Провеждане на обучение на полицейски служители за подобряване разпознаването и интервенциите при случаи на домашно насилие за областите София град, Сливен, Смолян и Силистра“. Отговорен орган отново е фондация „Асоциация Анимус“, а партньор е отново ИСДП – Институт по Социални Дейности и Практики. Недопустимо е НПО, които нямат статут на образователни институция, да водят образователни курсове на държавни служители. Няма доказателства, че те разполагат със сертифицирани образователи по въпросните теми. Освен това, двете организации са отново в конфликт на интереси – чуждестранно финансираната фондация „Асоциация Анимус“, която получава грантове за лобирането и приемането на истанбулската конвенция, за писането и приемането на Закона за социалните услуги, ще обучава и формира мисленето на полицейските служители. След като фондация „Асоциация Анимус“ имат пряк финансов интерес за прокарването на определени политики и в същото време бидейки доставчик на социални услуги, кое гарантира правилното и безпристрастно обучение на полицейските служители?

Относно дейност по т. 31 – „Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие – 0800 1 8676 или 02/981 76 86“.

„Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие е 24 часова услуга на Фондация „Асоциация Анимус“. Тя се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието, по Договор с рег.№ 93-00-61 от 14.02.2018 г.“. А няма никаква гаранция, че няма да се използва от „Асоцияция Анимус“ за популяризиране и промотиране на своята дейност. Фондацията е частен доставчик на социални услуги и управлява много центрове за настаняване и подкрепа. Следователно фондацията има интерес да насочва пострадалите към собствените си центрове, които също от своя страна са финансирани от държавния и общинския бюджет.

Така, държавата ще плаща за популяризирането на услугата чрез телефонната линия , а от друга страна, ще заплаща самата услуга от държавния бюджет. Т.е. държавата ще плаща двойно.

Според сайта на фондация „Асоциация Анимус“ екипът, който обслужва тази телефонна линия е съставен от доброволци. „Консултантите са доброволци. От началото до настоящия момент са проведени 30 кампании за набиране и обучение на доброволци“, т.е. използват се доброволци (без заплащане), които фондация „Асоциация Анимус“ обучава срещу заплащане от държавата.

Договорът с Министерството на правосъдието с рег.№ 93-00-61 от 14.02.2018 г. не е публикуван в публичното пространство. Липсва прозрачност за правата и задълженията на фондация „Асоциация Анимус“ при предоставяната от тях услуга.

Подробностите относно финансовите отчети и натрупаните излишъци/резерви в счетоводния баланс на фондация „Асоциация Анимус“, както и реализираните печалби от дъщерните ЕООД, чиито капитал е 100% собственост на фондацията се съдържат тук: https://rod-bg.com/articles/parite-kum-animus-i-interesa-kum-zakon-za-sotsialnite-uslugi.html

С управлението на тази телефонна линия, се утвърждава монополът на фондация „Асоциация Анимус“ в сферата на домашното насилие в България, този път в ролята на партньор на МП. Има неофициална информация, че операторът на линията не винаги поддържа нейната работа 24 часа на денонощия. Очевидно, контролът на държавата върху оператора е занижен.Кой следи за качеството на предоставяне на услугата? Защо тя е предоставена на най-големия доставчик на социални услуги, което е предпоставка за конфликт на интереси? Нима по този начин фондация „Асоциация Анимус“ не затваря целия бизнес цикъл? (Получаване на „сигнали“ по телефон, предоставяне на услуги). През 2018 г. Министерството на Правосъдието отпуска допълнитело 450 000 лв. за борба с домашното насилие. Част от тези пари са отново усвоени от фондация „Асоциация Анимус“. През 2015 г. според договор МП предоставя 54 000 лв. за подпомагане на този телефон. Договорите с МП са едногодишни.

Относно дейност по т. 32 – „Поддържане на специализираната телефонна линия за помощ на пострадали от домашно насилие” – „отговорен орган” е АЗНОП, т.е. „Алианс за защита от насилие основано на пола“. Недопустимо е частна фондация с един човек персонал да бъде овластена с правата на държавни институции? Уеб страницата на АЗНОП, публикувана в търговски регистър не работи. Средносписъчният брой персонал за Януари 2020 г. е от ЕДИН човек. Предходни месеци броят на осигурените е променлив, както е видно от таблицата по-долу. По какъв начин „отговорен орган“ може да е неправителствена организация с ЕДНО социално- и здравно-осигурено лице?

Едновременно с „домашното насилие” неизменно се промъква понятието „насилие, основано на пола”, а членове на АЗНОП са напр. Фондация „Български център за джендър изследвания“ и Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”. Вероятно би следвало да припомним Решение № 13 на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. по този въпрос.

Свързани лица на „Алианс за защита от насилие основано на пола“ други НПО:

  • П.У.Л.С. чрез Екатерина Велева. Това е неправителствената организация, която получи грантове от швейцарската фондация ОУК, за да проведе сексуално обучение на четвъртокласници в гр. Перник. Случаят придоби широка известност заради репортаж на бТВ. Обща сума на грантовете от фондация ОУК – 708 358 щ.д.;
  • Деметра чрез Дияна Видева – най-големият доставчик на социални услуги на територията на гр. Бургас и отново е финансирана от фондация ОУК с общо $701 164 щ.д.;

Български център за джендър изследвания чрез Геновева Тишева и отново финансирана от фондация ОУК с 146 110 щ.д. (макар и за по-стари периоди).

Относно дейност по т. 34 – „специализирана иновативна услуга за деца преживели насилие“. Недопустимо е „Отговорен орган“ по тази дейност да бъдат частни доставчици на социални услуги: фондация „Асоциация Анимус“, „Институт по социални дейности и практики” (ИСДП). Зона ЗаКрила всъщност е собственост на фондация „Асоциация Анимус“, а иновативната услуга ще е финансирана от УНИЦЕФ България. Не е ясно съдържанието на услугата и липсва механизъм за контрол за нейното изпълнение от страна на държавата.

Относно дейност по т. 35 – „Анализ и оценка на съществуващите Кризисни центрове за лица пострадали от домашно насилие“ – отново „отговорен орган” НПО.

Абсолютно недопустимо е този вид контрол над кризисните центрове да се възлага на собственици на такиве центрове. Голяма част от НПО (като например фондация „Асоциация Анимус“, „П.У.Л.С“, Деметра и други) управляват кризистните центрове и/или са собственици на такива. Налице е очевиден конфликт на интереси?

Относно дейност по т. 36 – „Изготвяне на нормативни изменения, регламентиращи защита на правата на жертвите на насилие“  – партньори НПО

Подготовката на проекти за изменения и допълнения на нормативни актове е пряка отговорност на държава. НПО не са нормативен орган и не могат да бъдат натоварвани с подобни функции. В противен случай, те ще бъдат в конфликт на интереси, от една страна като автори на нормативните актове, и от друга страна, като изпълнители на тези актове.

Отново възникват въпросите: кои ще са тези НПО? Дали те не са получавали целево финансиране от чуждестранни НПО за реализирането на определени политики? Тези политики подложени ли са на обществено обсъждане?

Относно дейност по т. 38 – „Изготвяне и разпространение на независими мониторингови доклади от НПО“. Отново фондация „Асоциация Анимус“ е издигната в ранг на държавна институция. До колко фондацията е независима при положение, че 98% от приходите на фондацията са по дарения под условие, т.е. дарения с цел осъществяване на конкретни планове и задачи, част от които са финансирани от чуждестранни НПО?

Няма никакъв смисъл изготвянето на доклади на НПО да бъдат точка от Програма на правителството.

Заключение: В осем от дейностите фондация „Асоциация Анимус“ е посочена като „отговорен орган“. Други дейности са във връзка с телефона за жертвите на домашно насилие, който също се управлява и поддържа от фондация „Асоциация Анимус“.

При сравняване на настоящия план с планове за предходни години единствено един път е споменат „Център Надя“. Само за една дейност „отговорен орган“ е „НПО“. За всички останали дейности отговорни органи са съответните държавни институции.

Логичен извод би бил, че чрез настоящия план фондация „Асоциация Анимус“ е овластена с допълнителни правомощия, като е осигурен нейният монопол в „бизнес сектора“ домашно насилие.


https://rod-bg.com/legislation/opinion-on-the-draft-law-on-amendment-and-supplement-to-the-law-on-protection-from-domestic-violence.html

https://rod-bg.com/legislation/will-animus-sweep-the-constitution-under-the-carpet.html

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button