Статии

Парите към АНИМУС и интереса към Закон за социалните услуги

Какви интереси има АНИМУС в Закон за социалните услуги?

Фондация „Асоциация Анимус“ е член на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. към Министерски Съвет.

На 18 декември 2019 г. фондация „Асоциация Анимус“ е посочена под номер 10 сред 15-те ЮЛНЦ, с право на глас и допуснати до участие в изборната процедура за членове на Националния съвет за закрила на детето.

Фондация „Асоциация Анимус“ е най-големият доставчик на социални услуги в България. Управлява Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“, Звено „Майка и бебе“, Кризисен център, Кризисен център за деца, ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, Приемна грижа, Център за обществена подкрепа и др. Предоставят целия спектър от социални услуги.

На годишна база фондация „Асоциация Анимус“разполага със средства равни или по-големи от годишния бюджет на ДАЗД.

От отчета за дейността на фондация Асоциация Анимус за 2015 г., стр. 25 и 26 се вижда лобиране за подписването и ратифицирането на Истанбулската конвенция и участие в изготвянето на Закон за социалните услуги, финансирани от фондация ОУК (OAK) за периода 1-ви септември 2015 г. – 1-ви септември 2018 г.

Animus-1

Според официална информация от уеб сайта на фондация ОУК (OAK foundation) средствата отпуснати на фондация „Асоциация Анимус“ за периода 1-ви септември 2015 – 1-ви септември 2018 са в размер на 320 000 щ.д. относно:

Да продължи усилията за борба с домашното насилие в България, като гарантира, че съответните местни структури могат да приложат Националния механизъм за насочване и Минимални стандарти за защита на жените от домашно насилие. Също така Анимус ще консултира и обучава лицата, вземащи решения, както и по-широката общественост относно правото на жените да живеят живот, свободен от насилие; и ще създаде специализиран цялостен модел за предоставяне на услуги за жертви на насилие.“

В отчета за дейността за 2014 г., който е публикуван само на английски език:

Видно е разминаване между официалното описание, дадено от фондация ОУК (OAK foundation) и отчетите за дейността на фондация „Асоциация Анимус“ относно разходването на средствата.

Останалите грантове от фондация ОУК, според описанието на фондация ОУК (OAK foundation) са:

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА (ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)СУМА В Щ.Д.ГОДИНАПериод
Да се мобилизират ресурсите в общността за многостепенни отговори, необходими за закрила на детето, и да се изгради капацитет на ключови професионалисти и организации с компетентност в системата за закрила на детето. Да се разработи и пилотира съвместен протокол между заинтересованите страни, участващи в закрилата на детето в община Оборище, София.319173200637 months (1 Jan 2007-31 Dec 2009)
За да се гарантира непрекъснатото функциониране на Националната линия за помощ за деца (116111) чрез предоставяне на безвъзмездна помощ за четири месеца, тъй като Държавната агенция за закрила на детето, която следи и финансира телефонната линия, не успя да осигури средства за последното тримесечие на 2010 г. Грантът обхваща оперативни разходи, докато държавните средства не се появят отново през 2011 г. От пускането му през септември 2009 г., телефонната линия отговори на повече от 63 000 обаждания. Работи седем дни в седмицата и броят на повикванията непрекъснато расте.3263920104 months (5 Sep 2010-5 Jan 2011)
За да се осигури достъп до подходяща защита и предоставяне на качествени услуги на жени и техните деца жертви на домашно насилие в България чрез подход базиран на правата им, който подход е недискриминационен относно това къде живеят, на каква възраст са или с какъв семеен статус са. При прилагането на законодателството всички заинтересовани институции, т.е. държавни институции и НПО, ще работим заедно за създаването на Национален Механизъм за насочване за жертви на домашни насилие и Стандарти за грижа при доставчиците на услуги. Изграждането на капацитет на НПО ще да се извършва въз основа на тези стандарти.389974201037 months (1 Jan 2011-31 Dec 2013)
Да се борим срещу тормоза в училищата в България, така че децата да се чувстват в безопасност и заедно с родителите, професионалистите и институциите да бъдат овластени да се справят с проблема. Проектът се занимава с насилие, тормоз и унижение сред децата в училище и насърчава училищната среда, която зачита толерантността, многообразието и овластяването на учениците. Фондация Асоциация Анимус е център за рехабилитация, консултации и психотерапия. Той работи за насърчаване на здравословната комуникация между хората и „джендърите“ в българското общество.629994201559 months (1 Mar 2016-28 Feb 2021)

Обща сума на отпуснатите грантове от фондация ОУК са в размер на: 1 691 780 щ.д.

Бенефициент по еврофондове: 286,497 лв.

Обща стойност на приходите от обществени поръчки за обслужването на детския телефон 116 111 е: 1 610 938.00 лв. Според извадката от ГФО фондацията има натрупани други резерви в размер на 647 000 лв. От счетоводна гледна точка в други резерви на собствен капитал се отразява разликата между приходи и разходи при отчитане дейността на НПО, защото НПО не могат да генерират печалби.

Aminus-3

Фондация „Асоциация Анимус“ е собственик на 100% от капитала на 4 ЕООД, чрез които реализира печалби и натрупвания на средства по банковите сметки на съответните ЕООД. Важно е да се отбележи, че средногодишния брой на персонала в тези ЕООД е средно един човек.

Приходите на тези дружества според техните декларации пред НАП, са реализирани от следните икономически дейности:

  • „Анимус” ЕООД, ЕИК 200802746:„Други социални грижи с настаняване”; „Други образователни дейности, некласифицирани другаде”; „Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде” и т.н. Реализираните приходи (за периода 2010 г. – 2018 г.) са в размер на 208 000 лв. и печалби от дейността в размер на 91 000 лв. Натрупванията по банковата сметка към края на 2018 г. е 52 000 лв.
  • „Обучение и консултиране” ЕООД, ЕИК: 175300094:„Спомагателни дейности в областта на образованието”; „Консултации по управление и стопанска дейност”.Реализираните приходи (за периода 2007 г. – 2018 г.) са в размер на 506 000 лв., и печалби от дейността 199 000 лв. (за същия период). Натрупванията по банковата сметка към края на 2018 г. е 14 000 лв., а към 2017 г. е било в размер на 144 000 лв. През 2017 г. дружеството закупува дълготрайни материални активи.
  • „Омоними” ЕООД, ЕИК: 203573943: „Други образователни дейности, некласифицирани другаде”; „Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде”. Реализирани приходи (за периода 2015 г. – 2018 г.) в размер на 99 000 лв., а реализираната печалба е 82 000 лв. (за същия период).
  • „Блага баба блага” ЕООД, ЕИК: 204524778:„Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде”. Предметът на дейност според Търговския регистър е: „организиране и провеждане на социално предприемачество, производство и продажба на закуски, както и всяка друга дейност, незабранена със закон”. Това е единственото социално предприятие.
Animus-4
Aminus-5

НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ КЪМ ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ 2009-2016
ИЗТОЧНИК: www.edinenie.net

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button