Закони

Конституция на Република България
https://www.parliament.bg/bg/const

http://www.constcourt.bg/bg/LegalBasis

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf

Решение на Конституционния съд относно Закона за социалните услуги
https://redirect.is/rqvs1jm
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 81, ал.1, чл. 87 и чл. 116, ал.1, т. 3 и 7

 от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./.

Закон за социалните услуги

https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/156809/

Закон за закрила на детето

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134925825

Закон за защита от домашното насилие

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501151/

Back to top button