Сдружение РОД

Устав на сдружение “РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

   I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут

Чл. 1.1. Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение.
2. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица – членове на сдружението.
3. Сдружението е учредено за извършване на общественополезна дейност.


Наименование


Чл. 2.1. Наименованието на Сдружението е “РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”, наричано също за краткост „Сдружение РОД“, „РОД Инт.“ или “Сдружението“. Наименованието на латиница ще се изписва по следния начин: “ROD INTERNATIONAL“ или „ROD Int’l“ или с указване на вида на юридическото лице, „Association ROD Int’l.“
2. Наименованието на клоновете на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя населеното място, където се намира клона.


Срок на сдружението

Чл.3. Сдружението се учредява безсрочно.


Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището на сдружението е гр. София. Адресът на Сдружението е: София, ул. Лайош Кошут 13, партер.


Цели, дейност и мисия на Сдружението

Чл. 5. 1. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в:
   1.1. защита на основни човешки и конституционни права, включително неприкосновеността на личния и семеен живот, свободата на съвестта, словото, събранията, човешкото достойнство, живот и правото на семейна обич и щастие;
          1.2. подкрепа за опазване и съхраняване на брака, традиционното семейството и семейни ценности, основано на връзката между мъж и жена и на традиционните християнски духовни и общочовешки ценности;
           1.3. грижа за традиционното семейство и партньорско съжителство между един мъж и една жена като най-добрата среда за раждане на човека, за израстване и формиране на човешката личност;
      1.4. насърчаване на раждаемостта в традиционното семейство, основано на връзката между мъж и жена, и отглеждане на децата в среда на любов, взаимно уважение, подкрепа и взаимопомощ;
    1.5. подпомагане и насърчаване на политики и програми в образованието (предучилищно и училищно), насочени към развитие и формиране на здрави физически и психически деца, устойчиви характери, възпитани в дух на опазване и уважение към българските национални културни, исторически и духовни традиции;
      1.6. опазването на децата от политики и програми, водещи до размиване на разликите между биологичните полове, налагащи ранно сексуално образование, несъвместимо с етапите на биологично, психологично и нравствено съзряване на децата;
         1.7. опазване на българските езикови, културни и духовни традиции, етнически и исторически корени, национални интереси;
      1.8. отстояване на традиционни общочовешки ценности и утвърждаване на етични и морални норми на обществено поведение;
           1.9. участие в дейности по закрила на децата и семействата, сътрудничество и координация с държавни и общински органи, органи на Европейския съюз и международни организации, физически и юридически лица, които имат за предмет на дейност закрилата на децата и семействата, както и с всички други заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата и семействата;
       1.10. утвърждаване на ефективна държавна и местна политика в социалната и образователната сфера, зачитаща водещата роля на семейната институция, в полза на децата и традиционното семейство в Република България;
          1.11. запазване, разработване и разпространение на информация, знания и опит във връзка с правата и благосъстоянието на децата и семействата.
       2. Мисията на Сдружението е да защитава неприкосновеността на семейния и личен живот, да отстоява правата на родители и деца, и да помага за развитието на обществото чрез насърчаване и отстояване на ценности и политики, утвърждаващи достойнството и свободата на личността, брака между един мъж и една жена, традиционното семейството в Република България като най-важна обществена институция, както и отглеждането и възпитанието на децата в традиционното семейство и обществото в дух на любов към ближния, съпричастност и милосърдие.

Цели на Сдружението

Чл. 6. Основните цели на Сдружението са:
1. Да защитава основното човешко право на семейна обич и щастие и на неприкосновеност на личния и семеен живот от неправомерна и/или прекомерна намеса на държавата или външни за семейството лица и институции в семейната общност и единица. Да защитава и други основни човешки права, присъщи на свободното и демократично общество, включително правото на свобода на словото, на изразяването, на събирането и разпространението на информация, на свобода на мисълта и съвестта, на свободата на събрания, митинги и манифестации, свободата на придвижване, правото на живот, на човешко достойнство и на забрана за мъчения и медицински или други експерименти.
2. Да насърчава и защитава неприкосновеността на семейството, основано на брака като съюз между мъж и една жена и техните деца, като основна обществена институция.
3. Да осъществява независим граждански мониторинг и контрол върху публичната власт и частни лица и организации, обвързани с нея, като се застъпва за свободата и достойнството на личността, брака и семейството между един мъж и една жена, правата и интереса на родителите и децата относно отглеждането и възпитанието на децата в естественото им семейство, в съответствие с мирогледа и вярванията на родителите и в съответствие с българското и международното право и българските морални, духовни, верски и исторически традиции.
4. Да насърчава и защитава семейството и семейните ценности, като решаващ фактор за формирането на ценностната система на децата и тяхното правилно развитие и реализация.
5. Да достигне, информира, образова, обучи и активира граждани и съмишленици в отстояване живота, достойнството и свободата на личността, брака и традиционното семейство на национално и международно ниво и да съдейства за изграждане на пълноценно семейство от майка, баща и деца, като основа на нацията.
6. Да подпомага приемане и усъвършенстване на законодателство, което има отношение към живота, достойнството и свободата на личността, брака между един мъж и една жена като основен тип легализиране на отношенията между мъж и жена, традиционното семейството като най-добрата среда за създаване, отглеждане, възпитание и образование на децата, защитата правото на живот от момента на зачеването, човешките права и др.;
7. Да оказва подкрепа и закрила на всички деца без оглед на техния социален статус, произход и етнос;
8. Да насърчава и подпомага системата на образованието на децата и подрастващите по начин такъв, че тя да създаде стабилна основа от морални ценности и мироглед за децата и подрастващите.
9. Да възпитава в уважение към традиционните мироглед и ценности и семейно възпитание в Република България.


Предмет на дейност на Сдружението


Чл. 7.1. Всякаква допустима от закона дейност за защита на основни човешки права и за укрепване, насърчаване и запазване на българското семейство и семейна традиция, на брачната институция като съюз между мъж и жена, за утвърждаване и отстояване на традиционните семейни ценности и недопускане на развращаването на децата и подрастващите, за закрила на правото на децата за бъдат създавани, отглеждани, възпитавани в собственото им семейство.
2. Сътрудничество на национално и международно ниво с партньори, споделящи наши принципи, цели и ценности.
3. Работа с държавните органи и институции на централно и регионално вино да реализиране целите на сдружението.
4. Организиране и провеждане на правни консултации и правна защита на родители и деца, чиито права и неприкосновеност на личния и семеен живот са нарушени, както и други случаи на нарушени права и законни интереси.
5. Извършване на други дейности, допустими от закона, които спомагат за постигане целите на Сдружението.


Предмет на допълнителна стопанска дейност 

Чл. 8.1. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, а именно издателска дейност, учебна дейност – платени обучения, семинари, конференции и проучвания, платени консултации, рекламна дейност, медийни прояви.
2. Всички приходи от стопанската дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 6 цели на Сдружението.
Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 9. Сдружението постига своите цели със следните неизчерпателно изброени средства:
1. Създаване на свои регионални клонове в гр. София и в страната.
2. Събиране и разпространение на информация, популяризиране на добри практики, издаване на образователни, печатни материали, създаване на видео клипове, филми, онлайн предавания, извършване на рекламна дейност и други незабранени със закон дейности за изпълнение целите на Сдружението.
3. Обединени действия с физически и юридически лица, които споделят наши ценности.
4. Провеждане на организационни форуми за реализиране на целите на Сдружението.
5. Провеждане на кампании, граждански инициативи, онлайн петиции, наблюдение и оценка на отделни политики и практики в страната, лобиране и застъпничество за защита на посочените цели.
6. Поддържане на постоянни платформи за споделяне на информация в средствата за масова комуникация, като интернет страници и сайтове и такива в социалните мрежи в интернет, както и други форми на издателска и информационна дейност.
7. Водене на съдебни дела и правна защита на родители, деца и семейства пострадали от противоправни действия в нарушение на техните права, законни интереси и човешко достойнство.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл.10.1. Членството в Сдружението е доброволно и може да бъде:
а) Пълноправно членство;
б) Асоциирано членство;
в) Почетно членство;
2. Пълноправен член на Сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, което е приело устава, принципите и целите на Сдружението, съгласно е да полага доброволен труд за развиване на дейността на Сдружението и плаща редовно членския си внос.
3. Асоцииран член може да бъде лице, което отговаря на изискванията по чл. 16 от настоящия Устав.
4. Почетен член на Сдружението може да бъде физическо лице със значителен принос за постигане целите на Сдружението. Почетните членове не заплащат членски внос.
5. Учредителите на Сдружението са първите негови членове.
6. Член на Сдружението не може да бъде щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.
7. Членовете нa Сдружението нямат право да водят политическа дейност от името на Сдружението.
8. Членовете на сдружението могат да членуват и в други организации, доколкото от това не произлиза противоречие с ценностите и целите на сдружението. Кандидатите за избиране в Управителния съвет трябва да оповестят участието си в други организации преди провеждането на избора.


Права на членовете


Чл. 11.1. Пълноправният член на Сдружението има право:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление чрез предвидените в устава и закона механизма за това;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му, съгласно вътрешен правилник на Сдружението, за постигане на целите му;
6. да прави предложения за работата на Сдружението.

Чл.12.1. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
2. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.


Задължения на членовете


Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на Сдружението и да съдейства за постигане на неговите цели;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. да заплати встъпителна вноска при приемането му за член на Сдружението и да заплаща редовно членския си внос;
4. да работи за постигане целите на Сдружението, за изграждането и утвърждаването на неговия обществен авторитет и за опазването на имуществото му;
5. да не извършва дейност, която противоречи на предмета на дейност и целите на настоящото Сдружение.


Придобиване на членство

Чл. 14.1. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.
2. Кандидатите отправят писмено молба за членство до Управителния съвет по образец, в която изрично посочват начин за писмена кореспонденция, в това число и валидна електронна поща.
3. Приемането на членовете се извършва с обикновено мнозинство от Управителния съвет, при явно гласуване.
4. В случай, че Управителният съвет не разгледа молбата за членство в срок повече от 30 дни, то тя се разглежда и приема от Общото събрание с обикновено мнозинство.


Прекратяване на членство

Чл. 15. Членството се прекратява:
1.1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
1.2. със смъртта или поставянето под запрещение;
1.3. с изключване;
1.4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
1.5. при отпадане на членството;
1.6. с прекратяване на дейността на Сдружението.

2. При прекратяване на членството не се възстановява внесения до момента членски внос. Имуществените отношения между бившия член и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението, се извършва прихващане от вземанията му към Сдружението.
3. Решението за изключване се взема при нарушаване/неизпълнение на задълженията по чл. 13, с изключение на чл. 13, т. 3, както и при наличието на всяко друго поведение или обстоятелство, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението се взема от Управителния съвет на Сдружението с обикновено мнозинство или при условията на чл. 14, т. 4.
4. Отпадането на членство е налице при невнасяне на членски внос за една календарна година и при системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Системно неучастие в дейността на Сдружението е последователно неучастие в две или повече Общи събрания на Сдружението.


Асоциирани членове

Чл. 16.1. Всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя устава, принципите и целите на Сдружението, може да придобие статут на асоцииран член, като попълни и депозира надлежно попълнено заявление за членство.
2. Асоциираните членове се одобряват от Управителния съвет. Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание.
3. Асоциираните членове заплащат членски внос в при условията, приложими за редовните членове на Сдружението.
4. Асоциираните членове имат право:
4.1. да получават безплатния електронен бюлетин на сдружението;
4.2. да бъдат информирани за дейността на сдружението;
4.3. да правят предложения за работата на Сдружението;
4.4. да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението;
4.5. да получават информационни и образователни материали, свързани с дейността на Сдружението.
4.6. да получават подкрепа и помощ при изграждане на партньорства.
4.7. За реализацията на горните права Управителния съвет приема вътрешни права и процедури.
5. Асоциираните членове са длъжни:

5.1. да заплащат членски внос;
5.2. да работят във връзка с постигане целите на Сдружението;
5.3. да опазват доброто име и обществения авторитет на Сдружението.
6. Правилата относно прекратяването на членство на членовете на Сдружението се прилагат по аналогия и относно прекратяването на асоциираното членство и почетното членство в Сдружението.


III. ИМУЩЕСТВО


Източници на средства на Сдружението

Чл. 17. Сдружението набира своето имущество от:
1. встъпителна вноска и членски внос;
2. дарения от физически и юридически лица и договори за спонсорство;
3. завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на
интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението;
4. доходи от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи;
5. приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона;
6. участие в програми, свързани с дейността на Сдружението;
7. други източници на приходи, допустими от закона.


Материална отговорност. Вписване на даренията. Одит

Чл. 18.1. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разходва средствата си по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3, а именно и преимуществено за развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, развитието на духовните ценности, и защита на човешките права.
2. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му.
3. Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.
4. Дейността на Сдружението подлежи на независим одит на основание чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.


Отказ от дарение или финансиране

Чл. 19.1. Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите му или на разпоредбите на устава му.
2. Сдружението може да откаже дарение, размерът или условията на което могат да окажат влияние върху управлението на Сдружението или да наложат ограничения на провеждането на дейностите на Сдружението.
3. Сдружението може да откаже участие в програми, които противоречат на целите му или на разпоредбите на устава му, които биха оказали влияние върху управлението му или биха наложили ограничения върху провеждането на другите му дейности.

Членски внос. Встъпителна вноска

Чл. 20. Общото събрание определя размера на встъпителната вноска за новите членове, както и размера на годишния членски внос за членовете и асоциираните членове на Сдружението. Встъпителната вноска се заплаща в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемането на съответния член, а членският внос – до края на календарната година, за която се дължи.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 21. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет, Председателите на Управителния съвет и Контролен съвет, който е незадължителен орган и при необходимост се избира от Общото събрание.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 22. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, като участието е лично или чрез представител, който следва да се легитимира с нотариално заверено пълномощно.

Представителство

Чл. 23.1. Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено с писмено пълномощно лице.
2. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
3. Пълномощните трябва да са издадени изрично за участие в конкретното Общо събрание на Сдружението.
4. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
5. Пълномощниците могат да представляват до двама членове на Общото събрание.
6. Представителството при членовете – физически лица се доказва с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, представено на председателя на Управителния съвет преди началото на Общото събрание, а представителството на членовете-юридически лица – с обикновено писмено пълномощно.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
3. избира и освобождава Контролния съвет;
4. преобразува и прекратява Сдружението и взема решения за вливане и сливане с други юридически лица с нестопанска цел съгласно закона;
5. приема бюджета на Сдружението;
6. определя основните насоки за постигане на целите и развитието на Сдружението;
7. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
9. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. приема правилник за дейността на клоновете;
12. взема решения за откриване и закриване на клонове и избира председателите на клоновете на Сдружението;
13. възлага на Управителния съвет да приема нови членове до утвърждаването им от следващо общо събрание.
14. взима всякакви други решения, които са в съответствие с принципите и целите на устава на Сдружението.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 25.1. Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
2. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.


Свикване на Общото събрание 

Чл. 26.1. Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от списъчния състав на членовете на сдружението.
2. Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите една трета от списъчния състав на членовете на Сдружението или упълномощено от тях лице.
3. Свикването се извършва чрез писмена покана, публикувана в интернет страницата на Сдружението или чрез изпращането на писмена покана по електронната поща до всеки от членовете най-малко един месец преди насрочената дата за провеждане на събранието.
4. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
5. Извънредно Общо събрание се свиква при облекчена процедура, по реда за свикване на редовно общо събрание, но с покана, публикувана най-малко 10 дни преди провеждане на събранието.
6. Когато поканата се отправя чрез електронна поща, тя се смята за връчена с изпращането ѝ на заявения от всеки член електронен адрес, като изпращането се удостоверява с разпечатка от електронната поща на Сдружението.

Списък на присъстващите

Чл. 27.1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или на техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.
2. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до започване на Събранието.

Кворум

Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с срок един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, което се смята за редовно, независимо от броя на членовете, които присъстват.

Мнозинство

Чл. 29. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. За решенията по чл. 24, т.1 и 4 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Гласуване

Чл. 30.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
2.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;
2.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

Решения

Чл. 31.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато присъстват не по-малко от две трети от всички членове на Сдружението и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила в друг момент.

Протокол

Чл. 32.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.
2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието, както и от преброител/и на гласовете, когато има такива. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33.1. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
2. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от две години.
3. Управителният съвет е в състав от трима до единадесет членове, които са членове на Сдружението. Членове на Управителен съвет могат да бъдат само физически лица.
4. Ако мандатът на Управителния съвет изтече, той продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов Управителен съвет.
5. Управителният съвет или негови отделни членове могат да бъдат отзовавани на основание неизпълнение на задълженията им, предвидени в закона и Устава, както и на основание поведение на Управителния съвет или на отделни негови членове, което е несъвместимо с предмета на дейност, целите и задачите на Сдружението, накърнява неговия авторитет, изразява се в неизпълнение или неспазване на решения на Общото събрание, представлява злоупотреба с предоставените правомощия или има за цел или резултат използването на имуществото на Сдружението по начин и за цели, които са несъвместими с Устава на Сдружението. За целта следва да се направи обосновано предложение от минимум 1/10 от списъчния състав на членовете на сдружението. Предложението по предходното изречение подлежи на разглеждане на извънредно заседание на Общото събрание.


Права и задължения на Управителния съвет

Чл.34.1. Членовете на Управителния съвет (УС) са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на УС в продължение на 7 години.
2. Управителният съвет приема правила за работата си.
3. Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателите да свикат заседание за обсъждане на отделни въпроси.
4. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
5. Управителния съвет взема решение за ликвидация на Сдружението с единодушие.
6. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на служители, правилата за определяне на работната заплата, както и други вътрешни правила за дейността на Сдружението, които не противоречат на Устава.
7. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на Сдружението и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
8. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
9. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и годишен отчет за дейността на Сдружението, ако такива не са изготвени от Контролния съвет.
10. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
11. Управителният съвет взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица;
12. Управителният съвет приема, освобождава и изключва членове на сдружението;
13. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
14. Управителният съвет избира от състава си един до трима председатели.

Кворум и мнозинство на Управителния съвет

Чл. 35.1. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
2. Решенията на управителния съвет се взимат с мнозинство от всички членове, решенията по чл. 34, т. 6-т.9 – с квалифицирано мнозинство от 2/3, а решенията по чл.34, т.4 и т.5 – се взимат с единодушие.

Състав на Управителния съвет

Чл. 36.1. Управителният съвет се състои от един до трима председатели и членове. Броят на председателите се определя от УС, ако не е определен от Общото събрание.


Председатели на Управителния съвет

2. Председателите:
2.1. организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2.2. организират дейността на Сдружението, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
2.3. сключват договори за наемане на сътрудници на сдружението, с изключение на тези, които се наемат от Управителния съвет;
2.4. представляват Сдружението и изпълняват функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
2.5. докладват на Управителния съвет за обстоятелства, които са от съществено значение и касаят дейността на Сдружението;
2.6. правят предложение за годишния бюджет на сдружението;
2.7. могат да бъдат сменени по всяко време с решение на Управителния съвет;
2.8. имат право да извършват всички действия, свързани с дейността на Сдружението, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия;
2.9. нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Сдружението освен ако са упълномощени изрично за това от Управителния съвет;
3. Сдружението се представлява от Председателите на Управителния съвет, действащи заедно и поотделно.

Членовете на Управителния съвет

4. Членовете на Управителния съвет:
4.1. подпомагат Председателите при изпълнение на задълженията им.
4.2. извършват действия по пълномощие от Общото събрание или при невъзможност на Председателите.

Контролен съвет


Чл. 37.1. Контролният съвет се състои от 3 лица – членове на сдружението. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от две години и не повече от два последователни мандата. Членовете на Контролния съвет не могат бъдат и членове на Управителния съвет.
2. Членовете на контролния съвет избират от състава си председател на Контролния съвет с мандат до изтичане на мандата на самия контролен съвет.
Чл. 38.1. Контролният съвет контролира законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на Сдружението.
2. Контролният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад относно бюджета, приходите и разходите на сдружението. При подготовката на този доклад Контролния съвет има пълен достъп до всички финансови и други документи на сдружението.
3. По решение на Общото събрание Контролният съвет има право да извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите по тях на Общото събрание.
4. Приема и разглежда жалби и сигнали от членове на сдружението относно законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението.
5. Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас.


Заседания и решения на Контролния съвет

Чл. 39.1. Заседанията на Контролния съвет се свикват не по-малко от един път годишно. Заседанията се ръководят от председателя, а ако последният отсъства – от друг член на Контролния съвет. Председателят на Контролния съвет е длъжен да свиква заседание на Контролния съвет при писмено искане на някой от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Контролния съвет.
2. Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват поне двама негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.
3. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
4. Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Контролния съвет.


Клонове


Чл. 40.1. С решение на Общото събрание сдружението може да създава свои клонове на регионален принцип, по инициатива на 5 члена на Сдружението от дадено населено място или регион и след одобрение на Управителния съвет.
2. Дейността на клоновете урежда с вътрешен правилник и в съответствие с настоящия устав. Управителят на клона следва да е член на Сдружението. Той представлява Сдружението за дейността на клона.


V. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 41.1. Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1.1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
1.2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
1.3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
1.4. финансовия резултат.
2. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет Сдружението следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.


VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Документи по годишното приключване и съдържание на отчета за дейността


Чл. 42.1. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на компетентните лица, както е предвидено в чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.
2. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори


Чл. 43.1. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
2. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.


Приемане на годишното приключване


Чл. 44. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания
одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Дивиденти

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл. 46. Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. на други основания, предвидени в закона.


Ликвидация


Чл. 47.1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
3. Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както или съобразно решението на Общото събрание в случая на чл. 46, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
4. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
5. Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган на сдружението и по ред, предвиден в ЗЮЛНСЦ.


Имущество след ликвидация


Чл. 48.1. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този устав.
2. Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.


VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.
Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button