Сдружение РОД

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ – 28.05.2022г.

Това е отчетен доклад за дейността на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ за периода 24.11.2020г. – 28.05.2022г. Периодът обхваща 1.5 години дружествен живот.

РОД Интернешенъл е българска неправителствена организация, работеща в областта на защита на семейството и традиционните семейни ценности в България. Ние сме правоприемници на сдружение „Родители обединени за децата“, създадена с аналогични цели през 2018г.

РОД Интернешенъл е регистрирана през 2020г., по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, влязъл в сила на 01.01.2001г.

            През годините РОД Интернешенъл се разви като една от най-авторитетните родителски организации в България, с членове както в страната, така и в чужбина.

            Сдружението е фокусирало своята дейност върху законодателството и държавната политика в социалната област, правата на детето, семейното право и др.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ

 • Разработка на идейната платформа на родителското движение в България.
 • Подкрепа и правни консултации за десетки български семейства в България и чужбина в ситуации на неправомерни действия от страна на социални служби, дела за родителски права и нужда от защита правата на децата.
 • Провеждане на семинари на обществена, социална и правна тематика, свързана със защита правата на децата и семействата.
 • Работа с парламентарни и извънпарламентарни политически структури и с държавни институции за оптимизация на законодателството с цел защита на българското семейство.
 • Представителство на родителската общност в България пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт чрез внасяне на становища и позиции по законодателни предложения, свързани с правата и условията на живот децата и техните семейства, както и чрез протестни действия.
 • Организиране национални и международни прояви за разясняване и популяризиране в обществото на принципите, целите и основните ценности на родителското движение в България и по света.
 • Сътрудничество с чуждестранни неправителствени организации с международен опит в областа на защита правата на човека, с интереси в областта на запазване на семейството и и правата на децата.

МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА, В КОЯТО ДЕЙСТВАШЕ РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ през отчетния период

Няколко първостепенни политически, икономически и социални събития, които постепенно прераснаха в процеси определиха обществената среда за нашата дейност:

 1. Обявената от СЗО Световна пандемия Ковид-19, от март 2020г. и нейните прояви в България.
 2. Сътресенията в ЕС от излизането на Великобритания от Съюза – Брекзит – 31.01.2020г. и отражението им върху България – икономически, социални и финансови.
 3. Глобални изменения в икономиката и финансите в света, Европа и България в резултат на политиката на Глобално зануляване.
 4. Процесите на нестабилност и напрежение в Европа достигнаха своята кулминация в трагичните събития в Украйна.

ВЪТРЕШНА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВА ДЕЙНОСТТА НА РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ през отчетния период.

5. Политическата криза в България.

България навлезе в цялостна икономическа, финансова, социална и политическа криза. За една година в страната бяха сменени 4 правителства, 4 парламанта, 4 администрации по върховете на държавата. НАЛИЦЕ Е  ТРАЙНА И ДЪЛБОКА КРИЗА  НА ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ И УПРАВЛЯВАНИ.

6. Политическата и икономическата система в страната

Лошото управление на страната при различни управляващи партии и ръководни екипи, провали и грешки на управляващите, хронифицирането на основни проблеми на общественото развитие, тежки зависимости на всяка управляваща сила от външни фактори и неспособност да се отстоява националния суверенитет и да се реализира суверенно избран път и форма на развитие, неспособност да се гарантира спазването на Конституцията, свидетелстват за системни дефекти на системата, а не инцидентни или индвидуални грешки на един или друг управленски екип.  Дефицитността, дори порочността на системата, е доказателство за нейната непригодност да решава проблемите на съвременна България. Социално-икономическата система е една от основните причини за тежкото състояние на всички сфери на обществения живот. И това се доказа от реално плачевното състояние на съвременното българско общество.

7. Катастрофално демографско състояние.

Засилват се процесите на разпад на българската нация. Доказателство са резултатите от последното преброяване на населението през ноември 2021г.. Населението става все по-малко, по-застаряващо, по-неквалифицирано, по-слабо образовано, по-разединено вътрешно, съсредоточено в 4-те най-големи града на страната. Огромни територии на страната обезлюдяха. Първа жертва на тези процеси са българските деца – лишени от перспектива за съвременно развитие.

8. Пропастта между управлявани и управляващи.

Политиката е превърната в личен бизнес и един от най-ефективните начини за оцеляване. Спасяването на давещите се стана дело на самите давещи се. Социалната идея на практика е погребана в обществения живот. Обществото е разделено на управляващи и управлявани. Тежестта на кризата изцяло е прехвърлена върху гърба на управляваните. Символ за това са поставените решетки на входовете на сградата на Народното събрание през 2022г. Политическите партии са превърнати в инструменти за лично облагодетелстване, а не на политическо представителство на различни части на обществото. Целта им е добиране до властта с една единствена цел – присвояване на част от националния доход. НПО са превърнати от представители на обществото в скъпо платени чуждестранни агенти на влияние и се използват манипулативно от властови центрове извън България.

9. Бежанската вълна от Украйна

Тя се превърна в тежко допълнително бреме върху икономиката на страната и доходите на населението. Българската икономика няма капацитет да посрещне икономическите последици от бежанската вълна от Украйна. Разходите за бежанците са непропорционални на разходите на българското население и пораждат справедливо недоволство. Тегленето на външни заеми за покриване на тези разходи е погрешна фхинансова политика, със дължосрочни последици за финансовата стабилност на държавата и материолното положение на населението.

10. Съзнателно медийно затъмнение на родителското движение от големите обществени и търговски медии.

Родителската тема е в поставена в строга медийна сянка. Това затъмнение не е създадено и поддържано на пазарна, а на идеологическа и политическа основа. Забранено е на големите медии, както обществената КАНАЛ 1 на БНТ, така и търговските медии, да отразяват дейността на родителските организации, техните позиции, прояви, искания. Родителската тема, свързана логично с темата за демографските проблеми, за образованието и възпитанието на подрастващото поколение, е възможно най-голямата социална тема в страната, а получава трохи от медийно внимание, с очевиден приоритет на обществени позиции и прояви, с деградиращо и разврашващо съдържание и послания.

В резултат на горепосочените процеси и събития, животът на българина стана още по-труден. Кризата се очертава като краткосрочна и средносрочна, с някои дългосрочни последици. Последиците й за живота на населението са катастрофа.

Демографските последици са катастрофални. България продължи да губи население и да влошава всички показатели на социалното развитие – БВП, реални доходи на глава от населението, брой на населението, естествен прираст – брой новородени и брой починалите на 100 000 души, брой на първокласници и брой на студенти на 100 000 души, брой на лекари и мед.сестри на 100 000 души, съотношение между доходи и комунални разходи, % от доходите, разходвани за храна, % на доходите, разходвани за комунални разходи. Най-големият губещ са българските деца – все по-малко, по-неподготвени, по-неуверени в себе си, по-лишени от възможности за развитие. Намалява абсолютния брой на учениците в първия и последния клас на началното и средното образование. Задължителното средно образование реално е отдавна забравено в миналото. Качеството на общественото образование е под изискванията за функционална грамотност на випускниците. Българските деца все по-чувствително изостават от своите връстници в развитите и бързо развиващите се страни в света. По резултати от образователния процес, нашите деца отдавна са загубили съревнованието с връстниците си от развитите страни. Перспективите да излезем на други позиции стават все по-съмнителни. Осезаемо се чувства липсата на цялостна политика на държавата по въпросите на детството и децата, като част от политиката по въпросите на семейството, като част от демографската политика.

В тази обстановка РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ продължи да отстоява своите програмни принципи и цели, своите приоритети и ценности.

Наша основна задача бе извеждане на въпросите на децата и семейството като приоритет на обществото. Задача е сложна, комплексна и трудна. Но си струва усилията.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ през отчетния период:

 1. Сдружението се утвърди като разпознаваем фактор в обществения живот в страната, чрез своите контакти с държавни институции (Парламент, Правителство, Министерства), политическите партии, неправителствени организации.
 2. Сдружението стана желан и търсен партньор на български и чуждестранни НПО организации в областта на семейството и семейните ценности.
 3. Бяхме „припознати“ като основен противник на грантаджийските НПО, доказателства за което и като аргумент от противното са поредицата съд. дела срещу РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ и неговите водещи фигури, медийните атаки, атаките в социалните мрежи, саботирането на наши медийни прояви чрез докладване във ФБ, 
 4. Съхранихме се като единна организация и устояхме на центробежните тенденции.
 5. Укрепихме две местни структури (Русе и София), които развиха дейност от национално значение.
 6. Развихме собствена медийна политика и възможности –  САЙТ, контакти с централни и местни медии, оформихме своя медиен образ и стил.
 7. Сериозно развихме своята международна дейност и сме на път да станем търсен участник в прояви и кампании на международното родителско движение.
 8. Включихме се успешно на идейно и организационно ниво в хуманитарните усилия за подпомагане на всички жертви от необявената война в Украйна.
 9. Разширихме правозащитната дейност на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ в полза на българските деца и българските семейства в съдебни спорове в България и чужбина.

КАКВО НЕ УСПЯХМЕ ДА ПОСТИГНЕМ през отчетния период:

 1. Да реагираме на някои важни явления и процеси, свързани с децата и семейството, в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика.
 2. Да създадем цялостна разгърната мрежа от местни структури.
 3. Да изградим профилни структури по отделните направления на нашата дейност
 4. Да привлечем по-широка членска маса и на тази основа да разгърнем по-широко дейността на Сдружението.
 5. Да подготвим парламентарно мнозинство по въпросите на децата и семейството, изхождащо от Конституционно закрепените права и задължения на родителите.
 6. Да наложим темата за децата, семейството и демографията в обществения живот и информационната среда.
 7. Да създадем и популяризираме нова представа и формула за съвременно българско семейство.
 8. Не оползотворипме оптимално отношенията с политическите партии.
 9. Не създадохме политическо представителство в Парламента на родителското движение.
 10. Да гарантираме по-ефективна връзка между УС и членовете на Сдружението в реализацията на Програмата на Сдружението. Причините са и обективни (КОВИД-19 ограниченията) и субективни.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ:

През отчетния период организационният живот бе силно затруднен поради ограниченията на Извънредното положение и Извънредната епидемична обстановка. Провеждаха се ЗУУМ заседания на УС почти всеки месец, повечето от които в разширен състав. Прие се Програма на РОД ИНТ. за 2022г.. Бяха приети нови членове. Добре функционираше Контролния съвет и счетоводоството на сдружението. Бяха събрани средства от благотворителни кампании в подкрепа на нуждаещите се бежанци от Украйна. Обемът на тези средства, макар и неголям, отговарящ на материалните възможности на Сдружението, позволи една значителна за нас хуманитарна дейност.

Считаме, че при тези  конкретни условия УС работеше сравнително пълноценно. Особено следва да се отбележат успехите в областта на медийно-информационната дейност, международната дейност, хуманитарната дейност в помощ на пострадалите от военните действия в Украйна.

Длъжни бяхме да отчетем постигнатото без излищна скромност, но и трезво и критично. Това е гаранция за организационното здраве на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ.

Предстоящата дейност ще бъде разтърната в съответствие с приетата Програма на сдружението за 2022г.

И последно, но не последно по значение, УС има амбицията да превърне РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ в школа по гражданско поведение на своите членове в областта на най-важният приоритет на нацията – нейното демографско оцеляване.

Банкя, 28.05.2022г.

                                                                                              УС на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

                                                                                              адв.Владимир Шейтанов,

                                                                                              Съпредседател на сдружението

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button