Законодателство

РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ: ДА СЕ КЪРПИ ЛИ ЗСУ?

ИЗЯВЛЕНИЕ

НА РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ /РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА/

по повод публично обсъждане, организирано от ПП „Има такъв народ“ на 19.06.2021г. с родителски организации и частни доставчици на социални услуги на тема: Закон за социалните услуги (ЗСУ)

Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ изразява благодарност за поканата да участва в обсъждането на проблемите около ЗСУ – тема, предизвикала масови протести на родителска общност в България през 2019г. и 2020г.

Във срещата взеха участие представители на родителските формации РОД, БРЦК, БРОД, АОЦ, „Системата ни убива“, Движение „Българско семейство“, Национална група „Децата на България“ и др., както и представители на НПО – частни доставчици на социални услуги и обединение на такива – Фондация „Мисия криле“ и фондация „Конкордия“, Национална мрежа за децата НМД и др.

Домакините от ИТН определиха темата и дневния ред на дискусиите. Срещата премина конструктивно, въпреки ясно изразените противоречия в позициите.

Очертаха се две основни групи становища: на родителските формации и на частните доставчици на социални услуги и техните обединения.

Отношението на родителските формации като цяло беше критично към ЗСУ. В една или друга степен, всички такива формации посочиха сериозните недостатъци на закона.

Позицията на представителите на втората група се свеждаше до защита на ЗСУ в нейната философия и правна рамка. Тя обаче разкри фундаментален правен проблем на ЗСУ – той е разработван от същите НПО, при явен конфликт на интереси, което естествено го опорочава като пристрастен и едностранчив. Според представителите на тази група, ЗСУ не се нуждае от изменения и допълнения, защото е много добър, в голяма степен пионерски за България, създава много добра основа за работа.  Времето занапред щяло да разкрие неговите достойнства, но към момента „законът не бил все още влязъл в сила“ (пълноценно), защото не била приета неговата поднормативна база. Дори доставчиците на СУ още не били сертифицирани. Според тях, СУ в България днес не били достатъчни и трябвало да се разработят нови такива. Истинският ефект от ЗСУ трябвало да се очаква не днес, а след няколко години, когато истински заработят механизмите на закона.

Бихме желали да информираме нашите членове и обществеността за позицията, която отново защитихме, така както сме го правили последователно през годините:

ЗСУ е лош закон, защото разделя обществото на две: 86% на 10%, а останалите са пасивни. Закони, които разделят не могат да се нарекат обществен договор.

ЗСУ има иманентни тежки пороци, които не могат да бъдат преодолени, като:

Погрешна неолиберална философия на закона.

ЗСУ е погрешно лекарство за социалното заболяване – криза на детството.

ЗСУ смесва две твърде разнородни сфери – търговската и социалната. Той окончателно затвърждава и превръща социалната дейност в бизнес-сфера за оказване на платени услуги.

ЗСУ изключва биологичния родител като фактор в отглеждането и възпитанието на децата. На практика, се игнорира конституционното право и отговорност на родителите за отглеждане и възпитание на децата до 18 години. Доколкото семейството е споменавано в ЗСУ, то е в контекста на приемно семейство. ЗСУ затвърждава идеята, че за да има право на отглежда деца родителят трябва да отговаря на определени стандарти, наречени родителски капацитет. Ако не отговаря на тези условия, определени доста произволно, от външен за семейството фактор, родителят няма право по чл.47, ал.1 от КРБ. Подобни изисквания звучат злокобно, противоестествено и противоправно, особено в условията вече на икономическа криза и демографска катастрофа.

В дългосрочен план това води до трайна промяна в общественото съзнание в смисъл. Питаме ясно и категорично: с тази обществена нагласа колко деца смятате, че ще се раждат в условията на демографска катастрофа в България?

Правни абсурди и нерешаеми правни дефекти

ЗСУ влиза в явно противоречие с определени разпоредби на Конституцията, Конвенцията за правата на детето от 1989г., на Европейската стратегия за детето 2021г., на Гаранцията за детето на ЕС 2021г. В двата нови документа от 2021г. на ЕС като най-важен проблем е посочен нарастващата детска бедност в условията на икономическата криза. А България е на първо място по признак на бедност.

Независимо от Решението на КС от 2020г., че ЗСУ не противоречал като цяло на Конституцията, никой не е отменял чл.47, ал.1 на тази Конституция – „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата…“.

Идеята за правото на държавата да ограничава по законодателен път конституционното право на родителите да отглеждат и възпитават своите деца под формата на предоставяне на социални услуги по същество е противоконституционна. Тя отваря широко вратата за злоупотреби с правомощия на държавни служители за неоснователно настаняване на деца извън биологичното семейство (евфимизъм за отнемане на деца от биологичните родители). Не може проблемите на семействата, особено бедността и произтичащите от нея затруднения в отглеждането и възпитанието на децата, да се решават с административни или съдебни санкции срещу родителите. От това страдат на първо място децата. Към проблемите на бедността се добавят проблемите на разделените семейства.

Нищо не може да замени естествената връзка на детето с биологичните родители, която съществува на подсъзнателно ниво от периода на бременността. Противоестествено, нарушаващо биологичния закон, морално и юридически укоримо е да отнемеш дете от бедно семейство и да го настаниш при платени гледачи, наречени „приемни родители“, вместо да подпомогнеш самото семейство.

Правото да се настанява дете извън биологичното семейство, под предлог „най-добрия интерес на детето“ трябва да бъде забранено и държавата трябва да подпомага биологичното семейство, като подпомогне всеки родител да създаде нормални условия за гледане на децата. Това трябва да бъде основополагащият подход, а изключенията от него могат да се разглеждат индивидуално, във всеки отделен случай – случай на смъртна заплаха, заплаха от изоставяне и др. Насилието, в което живеят съвременните деца, трябва да бъде изключено от света на децата, но отнемането на родителя е най-голямото и жестоко насилие над всяко дете.

Дефиницията за насилие в Правилника за приложение на Закона за закрила на детето е неправилна, неадекватна и изкуствено разширена. Под нея попада огромна част от добросъвестните и отговорни родители. Същевременно, тя е неприложима към родители, които съзнателно или от небрежност застрашават живота на своите деца.

Конфликт на интереси

Конфликтът на интереси е изключително сериозен правен въпрос при ЗСУ, който бе недооценен дори от Конституционния съд.

ЗСУ е разработен от работна група към Обществен съвет при МС. Допуснато е в нея да участват финансово заинтересовани НПО и нито една формация от родителската общност. РОД сезира Конституционния съд за този правен порок.

Начинът за регулиране на законовата материя е изцяло субективен и облагодетелства неговите разработчици. Дори непретенциозният прочит на ЗСУ разкрива, че това е лобистки закон на същите разработчици. Той окончателно затвърждава неолибералния подход на замяна на социалната подкрепа с платени социални услуги и генериране на финансови средства от частните доставчици на социални услуги. Подобна реформа в системата на здравеопазването нагледно показа недъзите на подобен подход, особено в периода на здравната криза от Ковид -19.

Идеята за частични промени на ЗСУ е незряла и/или манипулативна. Да пипнем частично тук-там, а да запазим жилото. Родителските организации бяха против и никога няма да се съгласят със закон, който лишава родителите от конституционното им право по чл.47, ал.1 на Конституцията. Затова те ще останат на позицията за ПЪЛНА ОТМЯНА НА ЗСУ. Ако някоя формация все пак се обяви за частично изменение на ЗСУ, това за нас ще бъде сигнал, че тя самата се занимава с доставка на социални услуги и има частен интерес. Късогледо и заинтересовано.

Всяка партия, която поеме пътя на частични изменения на ЗСУ вместо пълната му отмяна, пренебрегва ясната и еднозначна позиция както на родителските формации, така и на БПЦ. Надяваме се да помните. С кръпки не се строи нов път. А ние няма да изправяме стария път, а ще прокарваме нов. Ние сме за нова семейна политика, където грижата за децата и възрастните, за хората с увреждания, не са предмет на платени услуги, а дълг на техните близки, подпомагани при необходимост и доброволност от държавата и обществото.

ЗСУ е неолиберален инструмент, който комерсиализира социалната дейност. Няма как да го закърпите. Това е негоден инструмент за решаване истинските проблеми на детството, нито в нормална, а още по-малко в кризисна среда. Той оставя след себе си нещастия и пречупени съдби. Той намалява устойчивостта на семейните отношения и излага децата на произвола на съдбата. ЗСУ трябва да бъде отменен!

          РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ и занапред ще отстоява своята позиция, защото тя се доказа като правилна – и тактически, и стратегически. БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ДЕЦА, БЕЗ ДЕЦА НЯМА СЕМЕЙСТВО. А БЕЗ СЕМЕЙСТВО И ДЕЦА НЯМА БЪЛГАРИЯ!

РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button