Статии

Становище относно противоепидемичните мерки в сферата на образованието до преодоляване на здравната криза

С оглед възходящата тенденция на заразяване с коронавируса SARS-CoV-2 и повишаване риска за българските деца в есенно-зимния сезон,

съзнавайки опасността от претоварване, евентуално блокиране на здравната система,

убедени, че държавната политика трябва задължително да отчита мнението на родителите, когато става въпрос за мерки засягащи техните деца

настояващи мерките за предотвратяване на разпространение на заразата категорично да не бъдат за сметка на психическото и физическо здраве на децата на България,

отчитащи, че досега балансът между здравните, икономическите и социалните рискове по време на кризата, не е постигнат адекватно,

убедени в неправилността на подхода да предпазваме децата от нещо, като едновременно им вредим със друго.

Заявяваме:

Предложените мерки на първо място трябва да бъдат доброволно и убедено приети от обществото.

Необходимо е разгръщане на специална информационна кампания за превенцията срещу заразяване на всички деца с коронавируса SARS-CoV-2.

Трябва да се гарантира правото на избор на всеки родител да избира формата на обучение на детето му – присъствена или дистанционна.

Решението дали детето да следва присъствено или дистанционно обучение трябва да се взима от родителите.

Образователният режим на децата трябва да се определя така, че да не довежда до увреждане на тяхното емоционално и психическо здраве.

Определянето на режим на обучение следва да се основава на следните принципи:

 1. Най-добрият интерес на детето – чл.3, ал.1 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

В конкретния случай той може да бъде защитен най-добре от родителите и родителската общност.

2. Осигуряване на редовно посещение на учебни занятия и намаляване на процента на отсъствия от занятия – чл.28, ал.1, т.Д от Конвенцията на ООН за правата на детето.

В конкретната ситуация, това може да бъде оптимално постигнато чрез разработване на алгоритъм на управление на образователните заведения в условията на здравна криза.

3. Доброволност на лечението и санитарните мерки – чл.52, ал.4 от Конституция на РБ, чл.29, ал.2 КРБ, респ.чл.143 от НК.

Това може да бъде реализирано чрез събиране на Декларации от всички родители на деца и ученици, в началото на учебната година, относно техния избор – присъствено или дистанционно обучение.

4. Задължително родителско съгласие за противоепидемичните мерки в училищата – Прилагане на мерките към всяко дете изисква съгласие на родителите. Без това съгласие, то е нарушение на правото на семеен живот – чл.8 от ЕКПЧ, освен в спешни случаи (практика на ЕСПЧ). Ако родител не дава съгласието си за някои противоепидемични мерки, те няма да бъдат прилагани.

5. Право на здраве на децата – чл.52, ал.3 от Конституция на РБ; чл.6, ал.2 и чл.24 от Конвенцията на ООН за правата на детето; чл.219, ал.2, т.2 е чл.179, ал.1, т.9 вр. с чл.176, ал.1 от ЗПУО, чл.12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, Част I, т.11 от Европейската социална харта.

6. Право на образование на децата – чл.2, ал.1 от Протокол №1 към ЕКПЧ; чл.7, ал.1 от ЗПУО, съчетано с правото на избор на форма на обучение – присъствена или дистанционна.

7. Принципа на информирано съгласие на всеки родител и дете.

Предложения за мерки:

 1. Спешно разгръщане на държавно-спонсорирана информационно-разяснителна кампания сред родителите относно вида, целите, същността и формите на противоепидемичните мерки сред децата.
 2. Организиране, от Правителство и общинските администрации на логистични възможности за участие на всяко дете в два основни форми на обучение – присъствено и дистанционно.
 3. Създаване от страна на Министерство на образованието на техническа възможност за едновременно преподаване от страна на учителите – в  присъствена и дистанционна форма, съобразено с:
 4. Мнението на родителите според индивидуалните особености и потребности на детето, работната заетост на родителите, изразена в писмена Декларация.
 5. Мнението на детето, над определена възраст – примерно 14 годинки. Разработване на проект за Декларация за информирано съгласие на всяко дете, в зависимост от възрастта, зрелостта и способност да преценява само въпросите на здравето, но след одобрение на родител.

Предложението за водене на часове едновременно онлайн и присъствено от един и същ преподавател по предмет ще гарантира правото на избор на родителите и детето на една от двете обучителни форми, както и е съобразено с липсата на допълнителни кадри по щатна бройка на предмет и пестене на бюджетни средства на училищата за наемане на допълнителен брой преподаватели;

В началото на учебната година всеки родител да има възможност да избере преимуществена форма на обучение, съобразно с конкретните условия за гледане на детето във всяко отделно семейство.

Това гарантира принципа за „най-добър интерес на детето“, като съчетава мнението на родителите, детето и цялото семейство. Да не забравяме, че всяко дете е с различна физическа, психологична и характеристична индивидуалност и интереси, които се познават най-добре родителите. Време е да се прекрати с практиката всички деца да бъдат поставяни под един общ знаменател или да бъдат пъхани в един и същи калъп.

 • 4. Подобряване на платформите за преподаване он-лайн и разпространяването им в учебните заведения в цялата страна. Подпомагане в организационния процес на учителите с цел облекчено и ефективно провеждане на часовете едновременно в присъствена и онлайн форма чрез едни и същи учебни материали. 
 • 5. Изработване на алгоритъм на действие при различни степени на заразяване на учениците от едно учебно заведение. Дистанционно обучение да се прилага само като крайна противоепидемична мярка в детски и учебни заведения.
 • 6. При установяване на една средно-претеглена норма на заразни и контактни деца от общия брой на учениците в класа, по аналогия с грипните ваканции, занятията се преустановяват. Предотвратяването на здравния колапс не трябва да е за сметка на образователния. 
 • 7. Намаляване на административната тежест върху учителите през учебната година (писане на отчети, справки, доклади и др.), за да се отговори  на засилената преподавателската натовареност и необходимост от допълнителен контрол върху учениците. Образованието няма нужда от излишна документация, а от преподавателски капацитет и съчетаване на преподаване с възпитание.
 • 8. Повишаване свободата на учителите да оптимизират начина на преподаване и покриване на стандартите за съдържание на преподавания материал.
 • 9. Увеличаване на медицински персонал в детските и учебните заведения, които да организират дейности по превенция на заболеваемостта и профилактика на Ковид-19.
 • 10. Засилване прилагането и спазването на индивидуалните предпазни мерки за децата:
  • 10.1. Засилена лична хигиена на учениците в училище. Задължително миене на ръце преди влизане във всеки час от всички ученици.
  • 10.2. Увеличаване на часовете за физ. възпитание и спорт – всеки ден минимум по 1 час.
  • 10.3.Залагане в седмичната програма на класовете по два допълнителна часа на красния ръководител, с цел засилено общуване между децата и класния ръководител по разнообразни теми.
  • 10.4. Засилена обща хигиена на помещенията – периодично чистене, дезинфекция, проветряване. Назначаване на допълнителни бройки хигиенисти в училищата.
  • 10.5. Ваксиниране на учителите и обслужващия персонал в училищата само доброволно и с избрана от техния личен лекар ваксина.

Председатели на Управителния съвет на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ:

 • Владимир Шейтанов
 • Иван Вълков
 • Давид Александров
Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button