Статии

Становище относно противоепидемичните мерки в образователната система срещу КОВИД в България

ДО

Министъра на здравеопазването

д-р Стойчо Кацаров

Министъра на образованието

проф. Николай Денков

Зам. кмета на столична община, по култура, образование, спорт и младежки дейности                    

г-н Мирослав Боршош

СТАНОВИЩЕ

на Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ, със седалище и адрес на управление: София, 1612, ул. Лайош Кошут 13, партер

ОТНОСНО: Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856/ 19.10.2021г.  за въвеждане на нови противоепидемични мерки в частта, отнасяща се до функционирането на образователната система.

Това становище е продължение на становището на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ от септември 2021г. относно противоепидемичните мерки в сферата на образованието до преодоляване на здравната криза от ковид-19. Поддържаме своите позиции и искания, като ги допълваме както следва:

 1. Споделяме общата тревога и загриженост от влошаващата се епидемична обстановка в общообразователните заведения в страната от началото на учебната 2021-2022г.
 2. Считаме, че противоепидемичните мерки са важна част от борбата за ограничаване разпространението на заразата от КОВИД-19.
 3. Споделяме убеждението, че отговорността за ограничаване разпространението на КОВИД-19 не е единствено на държавните институции, а следва да се осъзнава и носи  пропорционално на възможностите на всички участници – държава, общество, родителска общност.
 4. Споделяме и подкрепяме принципа, че учебният процес трябва да се води основно в присъствено обучение, а към неприсъствено трябва да се прибягва в краен случай, като  крайна противоепидемична мярка, след изчерпване на всички други щадящи противоепидемични мерки по отношение на учениците.

Същевременно, като родителска организация сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има претенции към начина, по който се налагат и прилагат противоепидемичните мерки в българската образователна система. Към момента, основните претенции могат са следните:

 1. Противоепидемичните мерки в детските и образователните учреждения продължават да се налагат декретивно, без широко обсъждане с националните родителски организации, което ги осъжда на неуспех. Подобен подход гарантира само едно – противодействие на родителската общност на актовете на изпълнителната власт. Обсъждането на такива мерки трябва да бъде фактическо, а не виртуално, формално, под натиска на времето или ситуацията.
 2. Безалтернативното въвеждане на задължителен ваксинационен/зелен сертификат по административно – правен ред, деленето на населението на две групи в зависимост на това дали притежават сертификат в различни сфери на обществения живот, е противоконституционна и на това основание – незаконна. Подобно отделяне на разпространителите на заразата от здрави хора има разумни алтернативи представлява различно третиране на хората по недопустим начин. То може и трябва да бъде организирано по други начини, без драстично нарушаване правото на здраве, правото на ненамеса в личния и семейния живот, правото на труд, правото на ползване на всички права по Конституция без нинаква разлика, основана на раса, пол, възраст, социално положение, и др. конституционни и конвенционни права. Неизбежни са сериозни вреди, материални и нематериални, като последица от нарушаване конституционните правата на гражданите. По косвен начин, те увреждат българските деца, чрез техните родители.
 3. Считаме, че предлагането и прилагането на принудителни санитарни мерки по чл.12, както и по чл. 5-12, с изключение на лицата по чл.31 от Заповедта, не са съобразени с конституционните начала, закрепени в чл.52, ал.3 и ал.4 на Конституцията, а именно доброволност на лечението и право на избор на форми и методи на превенция и лечение  на заболяването. Наличието на неравноправни алтернативи в изключенията на чл.31 от Заповедта представлява скрита принуда.
 4. Обезпокоени сме от недостатъчният контрол за правилното прилагане на принципа на доброволност, свобода на избора и пропорционалност на степента на риска на противоепидемичните мерки, както от страна на изпълнителната власт, така и от редица работодатели.
 5. Въвеждането на задължителни безалтернативни противоепидемични мерки по отношение на учениците само броени дни (4 дни – от 15.10.2021г.-19.10.2021г.) след публикуване на Доклада на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, изправя родителите пред невъзможността да изразят свои становища, предложения и възражения, което е нарушение на правото на избор на родителите да определят начина и мерките по отглеждането и възпитанието на техните деца в условията на КОВИД-криза.
 6. Възразяваме срещу разпоредбата на т.12 от Заповедта на Министъра на здравеопазването за задължително носене на маски от учениците от 5-11 клас без съгласието на всеки отделен родител. Считаме, че декретиране на противоепидемични мерки за деца, е контрапродуктивно. При липса на специална декларация за съгласие на родителите, тази разпоредба не следва да бъде прилагана. Алтернативността и тук е недостатъчно ясно формулирана. Нарушенията на принципа на доброволността ще противопостави родители срещу здравния министър и министъра на образованието и науката, за което свидетелства грозният инцидент с министъра на образованието и науката проф. Николай Денков от 20.10.2021г.
 7. Освен това, считаме че мярката по чл.12 на Заповедта е твърде обща, не е нюансирана, не е съобразена с факторите възраст, време, място, ситуация в конкретната общност, т.е. с неизбирателно приложение, и като такава е нецелесъобразна и противозаконна, в частта, засягаща учениците от 5-12 клас.
 8. Родители, които преценят на индивидуална основа, че личните противоепидемични мерки в образователната система са неподходящи или недостатъчни за тяхното дете, трябва да имат право да задържат детето в къщи и да осигурят неговото участие в образователния процес на неприсъствен принцип, а държавата е задължена да им осигури необходимите условия за това – по отношение на правото на труд, правото на гарантирано здравеопазване, правото на придвижване, правото на цялостна грижа да отглеждането и възпитанието на децата и др.
 9. Подкрепяме провеждането на редовни тестове за ученици (два или три пъти седмично) за Ковид-19 в присъствена форма на обучение, при гарантиране доброволността и право на избор на тест за учениците, съгласуван с родителите на децата.
 10. Промените в образователния процес влошиха допълнително резултатите в българското училище. Много от тях бяха резултат от липсата на предварителна подготовка, на планове за реакция в условия на здравни кризи, което допълнително потенцира хроничните проблеми в българското образование. Абсолютно неприемливо е децата и техните родители да се поставят пред избор – закрила за здравето или  право на образование. Възможни са и други алтернативи, при които се спазват в оптимална степен и двете права. Държавата не трябва да  допуска превръщане кризата в здравеопазването в криза в образованието.
 11. Засилването на кризата в образованието, успоредно с кризата в здравеопазването са допълнителен мощен фактор в демографската криза в България. Трябва да се вземат всички необходими мерки за да се ограничат техните последиците, защото те ще имат отражение за десетилетия напред. Да не забравяме, че децата на Ковид-19 кризата са утрешните родители, възпитатели, работници, служители и управленци на държавата и от тяхната физическо и психическо здраве, образованост, духовна култура и морални качества зависи бъдещето на обществото.

АЛТЕРНАТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 1. Провеждане на публични дискусии между МЗ, МНО, СО и представителни родителски организации, регистрирани по законов ред, преди издаване заповеди на Министъра на здравеопазването, засягащи деца в детски и училищни заведения.
 2. Провеждане на национално проучване в общообразователните училища относно съгласие на родителите за носене на маски от ученици от 5-11 клас.
 3. Реално гарантиране правото на всеки родител да получи болничен за заразно или контактно дете в училищна възраст.
 4. Увеличаване на броя на учителите, за да може при карантинирани или отсъстващи учители да не се нарушава учебния процес, чрез привличане на пенсионери или студенти от последните два курса на специалностите, подготвящи преподаватели за началните и средни училища.
 5. Заразени, болни, или карантинирани учители да се използват единствено при дистанционна форма на обучение.
 6. Увеличаване седмичните часове по физическо възпитание на открито, когато времето позволява, за всички ученици от 1-12-клас.
 7. Въвеждане на безвредно, щадящо, доброволно тестване на децата в детските градини и учениците за КОВИД-19, с избран от родителя тест, съгласувано с здравните власти.
 8. Насочване на всички усилия на здравната система към откриване и прилагане на ефективно лечение на коронавирус на учениците.

Крайно време е за единомислие и единодействие, на практика, на всички участници в обществото за гарантиране правото на здраве, и правото на образование на българските деца.

РОД ИНТЕНЕШЕНЪЛ иска да участва във всички обществени дискусии по въпроса за действието на образователната система в условията на КОВИД-криза.

София, 22.10.2021г.

адв. Владимир Шейтанов

Съпредседател на Управителния съвет на сдружение РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button