ЗаконодателствоСтатии

Стратегията на ЕС за Правата на детето – Становище на ADF International

Консултация на Европейската комисия относно стратегията на ЕС за Правата на детето (2021-2024)

Консултация на Европейската комисия относно стратегията на ЕС за Правата на детето (2021-2024)

ADF International е християнска организация за правна помощ, която защитава фундаменталните човешки свободи и популяризира принадлежащото на всеки човек право на достойнство. Работейки на международно ниво, ние сме акредитирани от Икономическия и социален съвет на ООН, Европейския парламент и комисия и Организацията на американските държави. Освен това се радваме на статут на участие в Агенцията за основните права на ЕС и редовно се ангажираме с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. На национално ниво работим с местни партньори, за да осигурим обучение, финансиране и правно застъпничество. По-долу, ще предложим поредица от препоръки, с оглед на изготвянето на стратегията на ЕС за правата на детето (2021-2024). Препоръките ще следват структурата по отношение на вътрешната и външната компетентност на ЕС в областта на правата на децата.

Вътрешни мерки

ЕС трябва да подчертае необходимостта от прилагането на стандарта за “най-добрия интерес на детето”, по начин, който зачита родителските права.

Въпреки че оценката на такъв стандарт е на вътрешно ниво, ЕС трябва да поддържа тезата, че почти винаги е в „най-добрия интерес на детето“ да бъде отглеждано от родителите му. През последните години се наблюдаваха редица шумни медиини случаи, а също и съдебни процеси, при които отнемането на деца в европейска държава бе признато за незаконно 1. Отнемането на дете бива оправдано, само при добре-доказани обстоятелства, доказващи реален риск от сериозна вреда и подлежащи на достатъчен съдебен контрол на всички етапи, като същевременно се запазва целта за събиране на разделеното семейството.

Родителите имат право и дълг да отглеждат техните деца, да се грижат за тяхното благосъстояние и да им позволяват да прогресират. Би трябвало да има презумпция в полза на родителите, че те действат в най-добрия интерес на децата си, което може да бъде изместено само с доказателства, доказващи конкретен риск от сериозна вреда. Децата се раждат от родители, а не от правителството и следователно държавите не могат и не трябва да поемат ролята на родители.

ЕС трябва да изрази загриженост по отношение на превишаването на правата на социалните услуги в няколко европейски държави.

При все, че би трябвало да укрепва стандарта относно най-добрия интерес на детето, ЕС трябва да бъде бдителен по отношение на нарастващите доказателства за превишаване на правомощията на скандинавските социални услуги, по отношение на отнемането на деца от техните семейства 2. Европейската комисия трябва да изпрати ясно послание, че „отнемането на деца от родителите им, трябва да става само в краен случай и за много кратък период“ 3.


Съдържанието и прилагането на публичните документи при транс-гранични случаи, са в правомощията на съответната държава-членка

Новата стратегия трябва да включва и ясно да уточнява, че Регламент 2016/1191 на ЕП и на Съвета, който цели насърчаването на свободното движение на граждани, чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в ЕС и изменението на регулациите, следва да се прилага само по отношение на автентичността на публичните документи в транс-гранична (международна) ситуация, а не до признаването на тяхното съдържание или прилагането им в друга държава-членка. В тази връзка, признаването на съдържанието и прилагането на публичните документи при транс-гранични случаи, са в правомощията на съответната държава-членка, в случай, че такова признаване е необходимо.

Външни мерки

ЕС трябва да застане твърдо срещу широко-разпространените практики за подбор на пола.

„Тъй като във всички общества, дискриминацията въз основа на пола, често започва в най-ранните етапи от живота, по-голямото равенство за момичетата е необходима първа стъпка“ 4. Следователно ЕСВД и съответните бюра по държави трябва да повишат осведомеността и да заемат критична позиция, по отношение на пренаталния подбор на пола, който е широко разпространен дори в икономически силните трети държави. Например в Китай и в Индия всяка минута биват абортирани три бебета от женски пол, само защото са момичета – навсякъде по света „ се убиват милиони бебета от женски пол – абортирани, убити, пренебрегнати до смърт“ 5.

Фондът за населението на ООН изчислява, че “около 140 милиона жени от цял свят, се считат за „изгубени“– вследствие от предпочитанията на родителите да имат син, включително чрез селекция на пола, което е форма на дискриминация” 6. Това е тревожна ситуация, която е в явно- противоположна на ценностите, насърчавани от ЕС, и трябва да бъде категорично атакувана по време на преговори и консултации, извършвани в бюрата на дадените страни, както и на ЕСВД, представителя на ЕС за правата на човека и в делегациите на ЕП, чрез изявления и демарши. Това трябва да се направи, за да се насърчат правителствата да разработят „програми и политики, които да насърчават норми и нагласи за нулева толерантност спрямо вредни и дискриминационни практики като пренатален подбор на пола 7.

Линк към оригиналното становище:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/F540805______________________


Странд Лобен и други срещу Норвегия, Обжалване No 37283/13 (10 септември, 2019г.). Вижте също Саад Хасан: „Трябва ли детето ви да бъде отнето, ако не харесва рибни хапки? Норвегия смята така”. Should your kid be taken away if they don’t like fish-balls? Norway says so (TRT World, 1 ноември 2019г.)

<https://www.trtworld.com/magazine/should-your-kid-be-taken-away-if-they-don-t-like-fish-balls-norway-says-so-31026> от 4 август 2020г.
Резолюция на ПАСЕ 14568 (2018). Постигане на баланс между най-добрия интерес на детето и необходимостта да се поддържат семействата заедно и Обяснителен меморандум от докладчика Валериу Гилети. Вижте също Стивън Бенет и др., Откраднато детство: Истината за норвежката система за закрила на детето (Emira Press 2019г.)


3 (Комисарят по правата на човека на към СЕ, Нилс Муйжниекс в представянето на своя годишен доклад за дейността за 2016 г.)
4 Международна конференция за населението и развитието в Кайро,15-16.IV

5 (Световната война срещу бебетата-момичета, списание Икономист ;The Worldwide War on Baby Girls, The Economist). <https://www.economist.com/international/2010/03/04/the-worldwide-war-on-baby-girls>.

6 (Селекция основана на пола, Фонд за населението на ООН)<https://www.unfpa.org/gender-biased-sex-selection>.

7 Международна конференция за населението и развитието (Кайро, 1994г), 48.

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button