Статии

Плачът на НПО мрежата и истинският им интерес към защита правата на децата

След почти две години протести на родители срещу навлизащите абсурдни стратегии, закони и практики в социалната сферата и в отношението към децата и семействата в България и повече от десетилетие алармиране от правозащитни организации за навлизащото антисемейно законодателство ПП ВМРО направиха първа решителна крачка за промяна на курса. Предложиха Закон за изменение и допълнение на „Закона за закрила на детето“. Срещу тези промени подскочиха неправителствените организации, вадещи парите си от дейности свързани със „закрила на детето“. Какво не се хареса на Георги Богданов, НМД и още десетки „ грант-ориентирани НПОта“? Защо решиха, че промените, които ще донесе проектозаконът „поставят под въпрос защитата на децата, жертви на насилие“, както и че той „поставя в риск децата, погазва техните права и противоречи на всички международни документи“?

         Ами, да видим какви са най-общо някои от промените и как точно засягат интересите на НМД и сие? Какво против може да имат организации, борещи се за по-добро бъдеще на децата във следните точки от закона:

  •  (с червено са отбелязани променените текстове)
Стар текст

чл.1,ал.1
„Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности“
Нов текст

чл.1,ал.1
„Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица, включително на биологичните родители и другите законни представители на деца в такива дейности“
Стар текстчл.1,ал.2Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
Нов текстчл.1,ал.2Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност, както и пълноценното развитие на децата в биологичното им семейство .
Стар текстчл.3, т.2Закрилата на детето се основава на следните принципи:2. отглеждане на детето в семейна среда;
Нов текстчл.3, т.2Закрилата на детето се основава на следните принципи: 2. отглеждане на детето с предимство в биологична и родствена семейна среда

       Този ли основен житейски принцип- правото на всяко дете да бъде отгледано в биологичното му семейство, поставя децата в риск?! Принцип, залегнал в цитираните от г-н Богданов международни правни документи, но и такъв, който 20 години не присъства в Закона за закрила на детето.

         Да разгледаме още от промените на ВМРО, касаещи най-добрия интерес на детето. Ех този интерес! Този най-добър интерес и това кой, как го разбира е едно от камъчетата на раздора между родители, НПО-та, социални служби и какви ли не още държавни институции и техните служители. В момента в ЗЗДет  е доста неопределено как се осигурява „най-добрият интерес на детето“.

        В момента  чл.3 т.3 гласи: „Закрилата на детето се основава на следните принципи: 3.осигуряване на най-добрия интерес на детето“. ВМРО го разширяват така: „ 3.осигуряване на правата и законните интереси на детето, неговите биологични родители, настойници, попечители и законни представители, при спазване на морала, традициите и добрите нрави в държавата“.

   Какво в тези текстове пречи на НМД? Съобразяването със закона, обвързването на интересите на децата с тези на родители и попечители или намаляването на свободните съчинения на тема „най-добър интрес на детето“?

    В чл.3 т.6 от законопроекта на ВМРО се правят следните допълнения „подбор на лицата, ангажирани в дейностите по закрила на детето, се прави съобразно  нормативни критерии и изисквания за морални, личностни и социанли качества, както и подходяща професионална квалификация

       Добавят се и новите т.15 и т.16 в чл.3, говорещи за контрол и отговорност.

              Защо уважаеми правозащитници ви притесняват завишените изисквания към вашите служители или служителите в институциите, замесени с деца? Или ви притесни това, че всички те трябва да зачитат честта и достойнството на детето, неговото биологично семейство или настойници? Или ви притеснява думичката МОРАЛ?

     А може би основните ви опасения са свързани с поискания административен и съдебен контрол и възможността за наказания на длъжностни лица, или от възможността за отнемане на лиценз на организациите – доставчици на социални услуги или от спиране на предприетите от тях действия при възбуждане на процедура или процес пред съда за извършени нарушения?

           Ами да ви изненадаме дами и господа грантаджии! С даването на големи права идват и големите отговорности. Никога не е късно да се научи този урок!

              Носенето на отговорност е крайно време да стане по-голяма част от нашето общество. Както от Министъра на труда и социалната политика за международните осиновявания, така и от подаващите сигнал за дете, нуждаещо се от закрила; както от социалния работник, намесващ се в тежки, но и деликатни семейни проблеми, така и от „доброволец“- доставчик на социална услуга при контакт с уязвими или пострадали лица!

              Да разгледаме и друг съществен и спорен момент в ЗЗДет. Мерките за закрила в семейна среда- един от основните източници на бизнес за много от НПОтота и проблем за много семейства, в чийто живот са влезли социалните служби. С промените от ВМРО в чл.23 „насочването към социална услуга..“ трябва да става „..при съобразяване с мнението на родителите…“

              Разбираме дами и господа от НМД и още 70 „детски НПОта“, че с този проектозакон вносителите му доста объркват бизнес моделите ви. Поставяйки на пътя ви интереса на родителите ще трябва да поприберете малко мрежите си.

     В една правова държава защитата на правата на гражданите, включително и на децата, се гарантира от правозащитните и правораздавателни органи. И ако вие държите на претенцията си на правозащитни организации и ако искате изпълнение на Резолюциите на Европейския Парламент, касаещи принципите на правовата държава и основните права в България да се спазват, то моля преразгледайте доводите си. Помислете къде и кой най- често нарушава правата на децата и какви са пътищата за промяна на тези проблеми и за създаване по-добра държава за децата ни. Защото определено промените в ЗЗДет, предложени от ВМРО не нарушават правата на децата и техните семейства, не нарушават международни договори и конвенции, а по скоро повишават изискванията, задълженията и отговорностите на всички заети с грижа за децата: институции, държавни и социални служители, както и неправителствени организации, „доброволци“!

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button