Статии

КАМПАНИЯ “ПОДКРЕПЕТЕ БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА – 2022г.“ НА РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

Information about campaign in English can be found after the Bulgarian one

Здравейте приятели, съграждани, членове и симпатизанти на сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“.

В един човешки живот има много внезапни обрати, за които не сме подготвени. Над някои от тях нямаме никаква власт: обществени сътресения, природни бедствия, болести или дори войни. Последните събития в Украйна обърнаха много наши представи за съвременния свят, за човешките отношения и ценности, за моралните стойности, за цената на човешкия живот и за мира, в който израснахме. Най-жестоката трагедия в човешката история – войната застана и на нашия праг. Нещо което още вчера изглеждаше невъзможно, днес е ужасен факт. Нашият свят беше разтресен. Изправени пред подобни динамични промени, съвременният човек става друг. Променят се възгледите, променят се и приоритетите ни.

Днес България е изправена пред огромно изпитание на бита и духа, на ценностите на нашата нация. Огромно човешко бедствие се разиграва съвсем близо до нас. Страдат невинни хора. Страдат деца. РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ не може да остане безучастен.

       В този сложен момент, като българска просемейна родителска организация, ние протягаме ръка на бежанците от Украйна – наши сънародници и братя славяни. Прогонени от родните места от ужасите на войната, притиснати от обстоятелствата, днес те търсят убежище за себе си и своите деца. Нуждаят се от нашата подкрепа. Нека с общи усилия, като хуманно и цивилизовано общество, се опитаме да облекчим тяхната съдба. Един народ е толкова голям, колкото голяма е неговата човешка съпричастност.

Нас, българите, не може да ни учудят проблемите на бежанския въпрос. В своята сложна историческа съдба, нашият народ неведнъж и дваж е бил изправян пред този въпрос. Нека и днес подкрепим бежанците, които са застанали на нашата врата.

        С какво всеки от нас може да бъде полезен?

 1. ЖИЛИЩЕ. Напускащите Украйна са десетки хиляди. В България вече пристигат стотици бежанци, които имат нужда от подслон. Ако имате свободно жилище, пригодено за сезона – за предпочитане в големите градове София, Варна, Русе, Бургас, Пловдив или около тях, можете да се свържете с нас, за да координираме настаняването.
 2. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА – на сметката на сдружението, можете да изпратите дарение с основание „Бежанци“. Средствата ще бъдат насочени за транспорт, продукти от първа необходимост, текущи разходи като комунални услуги или наем на помещения, ако такива не достигат.
 3. КООРДИНАЦИЯ И ТРАНСПОРТ – ако имате възможността да помогнете с транспорт, координация във вашето населено място или по друг начин, също можете да се свържете с нас.
 4. ДОБРОВОЛЧЕСКИ ТРУД – нуждаем се от помощ под формата на доброволен труд за приемане и настаняване на бежанците по квартири, за събиране и разпределяне на дрехи и храна.

            Убедени в хуманността и солидарността на българите, в християнското съпричастие, което нашите деди са проявявали неведнъж в критични моменти от историята, вярваме че ще успеем с Божията помощ да помогнем на нашите сънародници и братя – украинци, бягащи от ужасите на войната. РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ обявява кампания „ПОДКРЕПЕТЕ БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА – 2022г.“ и създава координационен център за нейната реализация.

    Банкова сметка на Сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“:

     IBAN: BG82UNCR70001524074525, Титуляр: РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ;

Основание: „Бежанци“

     Телефон за връзка с координатор:
+359887409136 Иван Вълков (9:00-12:00ч.)
+359883464398 Иван Иванов (12:00 -16:00ч.)

      Е-mail: office@rod-bg.org

      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

CAMPAIGN „SUPPORT UKRAINE REFUGEES – 2022“

FROM

ROD INTERNATIONAL

Hello friends, fellow citizens, members and supporters of the association „ROD INTERNATIONAL“.

In a human life there are many sudden turns for which we are not prepared. Some of them we have no power over: social upheavals, natural disasters, pandemia, illnesses or even wars. Recent events in Ukraine have turned/changed manythings: our notion about the modern world, human relations and values, moral values, cost of human life and peace we grew up with. The war which is the cruellest tragedy in human history today is on our doorstep. What seemed impossible to us yesterday today is a terrible fact. Our world has been shattered. Faced with such dynamic changes the modern man. Our views and priorities change completely.

Today Bulgaria is facing a huge test of the way of life and spirit, of the values of our nation. A huge human disaster is unfolding very close to us. Innocent people are suffering. Children are suffering. ROD INTERNATIONAL cannot remain indifferent.

       At this complicated moment, as a Bulgarian pro-family parent organization, we are reaching out to the refugees from Ukraine – our fellow countrymen and fellow Slavs. Driven from their homelands by the horrors of war, oppressed by circumstance, today they seek refuge for themselves and their children. They need our support. Let us, as a humane and civilised society, try to alleviate their fate by our common efforts. A nation is only as great as its human empathy.

We Bulgarians cannot be surprised by the problems of the refugee issue. In its complex historical destiny, our nation has been confronted with this issue more than once. Let us again support the refugees who are standing at our door one more time.

How can each of us help?

1.         HOUSING. There are tens of thousands of people leaving Ukraine. Hundreds of refugees are already arriving in Bulgaria in need of shelter. If you have available accommodation suitable for the season – preferably in or around the major cities of Sofia, Varna, Rousse, Burgas, Plovdiv, you can contact us to coordinate the accommodation.

2.         FINANCIAL RESOURCES – to the account of the association, you can send a donation with the reason „Refugees“. The funds will go towards transportation, necessities, running costs such as utilities, or rent if space is scarce.

3.         COORDINATION AND TRANSPORT – if you are able to help with transport, coordination in your locality or otherwise, you can also contact us.

4.         VOLUNTEER LABOUR – we need help in the form of volunteer labour to receive and place refugees in accommodation, to collect and distribute clothes and food.

            Convinced of the humanity and solidarity of the Bulgarians, of the Christian compassion that our forefathers have shown many times in critical moments of history, we believe that we will be able with God’s help to help our compatriots and brothers – Ukrainians fleeing the horrors of war. ROD INTERNATIONAL announces the campaign „SUPPORT THE REFUGEES FROM UKRAINE – 2022“ and establishes a coordination center for its implementation.

Bank account of the Association „ROD INTERNATIONAL“:

IBAN: BG82UNCR70001524074525, Holder: „ROD INTERNATIONAL“
Reason: „Refugees“


Contact phone number:

+359887409136 Ivan Valkov (9:00-12:00)

+359883464398 Ivan Ivanov (12:00 -16:00)

E-mail: office@rod-bg.org

BOARD OF DIRECTORS

Покажи още

Подобни публикации

6 Коментара

  1. Може да споделите публикацията чрез бутоните, които ако сте от настолен компютър или лаптоп са от страни вляво, а ако сте от смартфон в долната част на екрана. Ако не желаете да я споделяте в социалните мрежи, а на лични съобщения може да копирате линка, който се намира в горната част или да го копирате ето от тук:
   https://rod-bg.com/articles/campaign-to-help-refugees-from-ukraine.html

  1. Най-лесния начин е да копирате този линк:
   https://rod-bg.com/articles/campaign-to-help-refugees-from-ukraine.html

   И да го публикувате където имате възможност и да го споделите по групи или лични контакти.
   Благодарим ви за подкрепата, при още въпроси може да ни пишете на лично съобщение по имейл: office@rod-bg.com

 1. Искам да помогна да настаня някое семейство може ли някаде да мога да си пиша с някой вайбар или някаде

  1. Здравейте, може да се свържете с Давид Александров от Русе на следния телефон и по вайбър +359882720277

Вашият отговор на dimitrov Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button