Статии

Българско участие в наблюдението на Парламентарните избори в Унгария

На 03.04.2022г. в Унгария ще се проведат парламентарни избори. Унгарските избиратели ще дадат гласа си за избор на 199-членния парламент и за Референдум за „Закона за по-строги мерки срещу извършители на престъплението „педофилия“ и за изменение на някои  Закони за защита на децата от 15 юни 2021 г.“

2022г. е важна политическа година за Унгария, която ще определи политическия курс на страна през следващия политически сезон. В една година страната избира Президент, Премиер, Правителство и провежда Референдум по въпрос, пряко засягащ ключовия за всяка страна демографски проблем.

На 10.03.2022г. се проведоха президентски избори и Унгария вече има избран нов президент. Това е Каталин Новак, досегашен министър по въпросите на семейството.

Предстоят парламентарни избори и референдум по въпроса, имащ решаващо значение за опазването на децата – бъдещето на нацията.

Политическият залог на тези избори е много голям. Става дума не само за властта в Будапеща, но и за ключови въпроси от политическия дневен ред на ЕС. Европейското измерение на резултатите от унгарските парламентарни избори е много сериозно. Тези избори се провеждат в един драматичен момент за ЕС, когато военните събития в Украйна поставят на друго ниво необходимостта от единство и единна политика в областта на международните отношения. На полето на две страни от Вишеградската четворка, и по-конкретно на Унгария и Полша, се провежда борба между двете основни съвременни концепции за развитие на света – глобализъм или национална държава. За Унгария изборите имат и допълнително икономическо измерение. Става дума за последиците от решението за замразяване финансова помощ на ЕС от 36 милиарда за Полша и 7 милиарда за Унгария за справяне с последиците от Ковид-кризата, поради обвинения в нарушаване на принципа на върховенството на закона. Неотдавнашното Решение на Европейския съд по казуса с Унгария и Полша, че доброто финансово управление на европейския бюджет може да бъде сериозно компроментирано от нарушенията на върховенството на закона, ще има нови сериозни финансови последици за страната.

Европейският залог привлича сериозен международен интерес. За наблюдение на изборите са акредитирани много международни наблюдатели и международни организации, в т.ч. мисия на ОССЕ, мисии на международни и национални НПО, медии, журналисти, юристи, експерти по изборно законодателство.

За участие като международни наблюдатели са регистрирани и членове на РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Наблюдението вече е започнало. По-долу представяме първия доклад на Мисията за наблюдение, с участие на представители на РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ.

адв. Владимир Шейтанов
Съпредседател на Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

hungarian parliamentary elections and referendum

НАЧАЛО НА МИСИЯТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИТЕ & РЕФЕРЕНДУМ В УНГАРИЯ

  1. Въведение

На   16 март 2022 г.  бе сформирана  Мисия  на международни наблюдатели, организирана в рамките  на Института „Ordo Juris“ и Университета „Collegium Intermarium“,  за проверка  хода на изборния процес в Унгария. Задълженията на наблюдатели на избори се изпълняват от представители на академични изследователски институти, тинк танкове, обществени организации, адвокати и журналисти от Полша, България, Хърватска, Испания и Украйна.

Приключи първата фаза на наблюдението, която включваше анализ на правната рамка на различни аспекти на изборния процес и положението на медиите. На 24-ти март, с пристигането си в Унгария, Мисията на международните наблюдатели пристъпва към втората фаза, която включва срещи с ключови представители от областите, които са предмет на доклада – изборна администрация, медии, финансиране на кампании и гражданско общество, както и провеждането на националния референдум.  През  следващите дни членовете на нашата мисия ще имат възможност да получат информация непосредствено от представители и на основни политически блока, така и на представители на  официалните органи,  отговарящи за изборния  процес.  За информация относно  оценката на положението на  медиите и обществения дебат нашите наблюдатели ще се обръщат, наред с други, към RTL Klub, M1, TV2, 444.hu, Átlátszó и представители на няколко други унгарски медии.

2.      Декларация за принципите на Мисията на международните наблюдатели – 2022 г. на парламентарните избори и референдума в Унгария.

        Истинските демократични избори са израз на суверенитета на народа на дадена страна,  чието свободно изразяване на неговата воля ще осигури основата за авторитета и законността на правителството. Правата на гражданите да гласуват и да бъдат избирани на периодични, истински демократични избори са част от международно признати права  на човека1.

Наблюдението на изборите играе важна роля, тъй като предоставя доказателства за това дали избирателният процес е бил изряден или не2. Основното задължение на наблюдателите на избори (както вътрешни, така и международни) е да се установи дали са възникнали някакви нередности преди и след изборния ден, както и в самия изборен ден. Това е единственият начин да се гарантира, че изборите са проведени в съответствие с вътрешното законодателство и международните норми и стандарти за демократични избори, и че са били организирани по демократичен и прозрачен начин3.

Основна мисия на наблюдателите на избори е да защитят спазването на пет международно признати принципа, които са в основата на  изборното наследство на  Европа, характеризиращо се с всеобщо, равно, свободно, тайно и пряко избирателно право. Ролята на наблюдателите на изборите обаче е не само да следят за спазването  на  тези същностни, конституционни  принципи на избирателното право, но и да преценят дали са спазени някои основни и необходими условия на демократичната държава, основана на върховенство на закона4.

Съгласно Декларацията за принципите на мисиите на международните наблюдатели на избори, приета  от  Организацията на  обединените нации на 27 октомври 2005 г., мисията на международните наблюдатели на  избори трябва да се осъществява при зачитане на суверенитета и законите на страната-домакин, както и уважение на местните държавни органи, в т.ч. избирателните органи. Наблюдението на международни наблюдатели на изборите,  което

1 Декларация за принципите за международно наблюдение на избори, Департамент на ООН за „Съдействие при избори “ (UNEAD), Национален демократичен институт по международни въпроси (NDI), „Картър“ Център (TCC), подкрепен от Венецианската комисия на нейната 64-та пленарна сесия (Венеция, 21-22 октомври 2005 г.), Европейска комисия, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Служба на демократичните институции и правата на човека (ОССЕ/СДИПЧ),  страница 1,

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)036-e                                                                                                                              (достъп: 24.03.2022 г.).

2 Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), Кодекс за добри практики по изборни въпроси. Насоки и Обяснителен доклад. Приета от Венецианската комисия на нейната 51-ва и 52-ра сесия (Венеция, 5—6 юли и 18—19 октомври 2002 г.), глава 3.2.,

https://rm.coe.int/090000168092af01 (достъп: 24.03.2022 г.), точка 86.

3 Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), Насоки за международно признат статут на наблюдатели на избори, приети от Съвета за демократични избори на 31-вото му заседание (Венеция, 10 декември 2009 г.) и от Венецианската комисия на своята 81-ва пленарна сесия (Венеция, 11—12 декември 2009 г.), https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-АД(2009)059-д (достъп: 24.03.2022 г.), параграф 12.

4 Кодекс за добри практики по изборни въпроси. Обяснителен доклад, параграф 2.

5 Декларация за принципи за международно наблюдение на изборите…

се фокусира върху гражданските и политическите права, е част от наблюдението на международните правата на човека и трябва да се провежда съобразно най-високите стандарти за безпристрастност в отношенията към политическите противници в страната-домакин.

Безпристрастността, като една от основните характеристики на международното наблюдение на изборите, се постига и осъществява чрез систематично, всеобхватно и точно събиране на информация относно законите, процесите and институциите, свързани с провеждането на избори и други фактори относно цялостната избирателна среда. Безпристрастният и професионален анализ на такава информация и изготвянето на заключения за характера на изборните процеси трябва да се основава на най-високите стандарти за точност на информацията и безпристрастност на анализа.

Имайки пред вид именно това, Мисията на международните наблюдатели – 2022  за парламентарните избори и референдума в Унгария взе решение да приеме следната Декларация за принципите, основана на най-добрите международни практики и признат modus operandi на мисиитe на международните наблюдатели:

  1. Безпристрастност и ненамеса. Наблюдателите наизбори не трябва да се намесват в изборния процес и трябва да бъдат политически безпристрастни6, при строго спазване  на принципа на безпристрастност и ненамеса7. Международните наблюдатели на избори никога не следва да проявяват каквито и да било лични пристрастия или предпочитание, свързани с въпроси, които могат да имат политически или избирателни последици и следва да се въздържат от каквато и да е политическа дейност в полза на дадена политическа сила8.
  2. Точност и проверимост на заключенията. Наблюдателите трябва да основават своите доклади и заключения върху фактически и проверяеми доказателства, с професионална точност и стриктно зачитане на  безпристрастността9.
  3. Спазване на вътрешното право и култура. Международните нблюдатели на избори следва да спазват всички национални закони и разпоредби на държавата-домакин10.   Статутът на  наблюдател на избори предполага стриктно зачитане  на правната рамка на страната, която провежда  изборите11.  Наблюдателите

6 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдателите на избори…, параграф 2.3.  7 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдателите на избори…, параграф 2.8.  8 Основни насоки относно международно признат Стет на наблюдателите на избори…, точка 2.4.  9 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдатели на избори…, точка 2.9.  10 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдатели на избори…, параграф 2.2.  11 Основни носоки относно вътрешнопризнат статут на наблюдатели на избори…, параграф 2.8.

трябва да проявяват уважително отношение към официалните длъжностни лица по изборите, другите национални органи  и всички други участници в процеса12 и накрая следва да се държат по всяко време, включително в свободното си време, по професионален и безупречен начин13.

  • Неутралност и професионализъм при медийни изяви. Констатациите на мисиите на международните наблюдатели на избори осигуряват обща отправна за база относно фактите за всички заинтересовани от изборите лица, включително политическите противници14, Мисиите на международните наблюдатели  на         избори се очаква да направят точни и безпристрастни изявления за обществеността. В изявите си пред СМИ наблюдателите винаги трябва да правят разлика между своите собствени възгледи от заключенията, официално подкрепяни от Мисията на международните наблюдатели.
  • Формулиране на препоръки, а не обвинения. Принципите на безпристрастност, зачитане на суверенитета и ненамеса на международните наблюдатели на изборите следва да намират израз във формулиране на препоръки, а не на обвинения относно предизборната фаза, деня на гласуване и следизборната фаза.

3.      Междинен доклад на ОССЕ от 21 март и принципите за ненамеса, безпристрастност и точност.

Необходимост от приемането на горепосочената Декларация за принципите на мисията на международните наблюдатели възникна поради публикуването  на Междинния  доклад (24 февруари – 15 март 2022 г.) на мисията за наблюдение на избори на Службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека(СДИПЧ)15 . Публикацията веднага бе приета на въоръжение от едната страна на политическата борба като доказателство за критика към техните политически конкуренти от чужбина. В същото   време срещу  Временния доклад16 бяха отправени сериозни твърдения за неточност, фактически грешки и пристрастност, който – според   критиците – не представи балансирани и конструктивни становища, представяйки

12 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдателите на избори…, точка 2.6.

13 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдателите на избори…, точка 2.7.

14 Декларация за принципите за международно наблюдение на изборите…, алинея 7.

15 Междинен доклад – Служба на ОССЕ за демократични институции и мисия за наблюдение на избори за правата на човека Унгария Парламентарни избори и референдум, 3 април 2022 г., наричан по-долу: Междинен доклад на ОССЕ.

16 Докладът на ОССЕ е безпочвен, те дори не знаят кой е президентът на Унгария, Miklós Szánthó, https://abouthungary.hu/blog/the-osce-report-is-baseless-те-те-не-дори-знам-who-унгария-президент-е (достъп: 24.03.2022).

позицията и аргументите само на едната страна на поляризирания политически дебат в Унгария, без да се позовава на надеждни и доказуеми източници в Междиния доклад.

При внимателно разглеждане се вижда, че Междинният доклад на ОССЕ  съдържа много белези на нарушаване на принципите на мисиите на международните наблюдтели, обсъдени по-горе. Липсата на професионална точност се наблюдава в бележките, основани на източници, които не се разкриват и не могат да бъдат проверени или съответстващи на позицията само на една страна в спора, без изслушване мнението на другата страна. В резултат на  това,  представените претенции и твърдения относно изборния  процес съвършено справедливо са поставени под въпрос, а авторитетът на мисията за наблюдение е силно опетнен.

Принципът на безпристрастност и ненамеса е приет, за да гарантира, че наблюдателите не влияят на изборния процес и не изопачават резултатите от него. Този принцип изисква изразяването на лични, предубедени и осъдителни мнения да не се извършва по начин, който би могъл да се отрази на изборния резултат. Освен това този принцип следва да задължава наблюдателите да бъдат особено предпазливи с изказванията си преди изборите и особено в последните дни непосредствено преди изборите, когато техните изявления може да разколебаят общественото  мнение и да  изопачават  резултатите. Поради това, при публикуването на междинни доклади, съдържащи небалансирани, необосновани или недокументирани, предубедени и осъдителни становища, в които ясно се вижда предпочитанието на наблюдателите и/или мисията на наблюдателите като цяло, следва да се подхожда с изключителна предпазливост.

Още първото  изречение  от Резюмето ясно показва предпочитанията  на Мисията на наблюдателите на ОССЕ, като начира предмета на референдума „т.нар. закон за закрила на детето“, вместо да представи пълното заглавие на закона „Законът за по-строги мерки срещу извършители на престъплението „педофилия“ и за изменение на някои  Закони за защита на Children от 15 юни 2021 г.“, (пълното заглавие е споменато само в бележка под линия). Това твърдение е равнозначно на това да се каже, че законът се нарича само по този начин, докато в действителност той цели нещо друго. Това е явно поощряване да се гласува против предложение, описано като подвеждащо и невярно. Съществуват редица такива осъдителни становища, включително мнението за „липсата на истински консултативен процес“, мнението, че „информацията от правителството отразявала посланията на управляващата партия“, че „жените като цяло са слабо представени в политическия и обществения живот в Унгария“. Накрая,   представянето  на спора  между правителството на Унгария и ЕС относно отказа дасе предоставят парични средства от ЕС в отговор на твърдяни нарушения на принципите на върховенството на закона от страна на Унгария, ясно показва личното мнение на наблюдателя, който го е написал, или на екипа от наблюдатели като такъв.

Освен това, в доклада се проследява видима тенденция да се цитират необосновани становища на „събеседници“, които неизменно са критични към правителството, без да се предоставя становището на противниците, или без да се разяснява защо се постъпва така. Например в доклада се споменава, че „повечето предишни препоръки на СДИПЧ остават до голяма степен неизпълнени“,  без да  се споменава защо, колко  от тях и т.н.   В него се споменават областите,  към които сее отнасят, включително „злоупотребата с  административна власт“, „замъгляване на ролята на държавата и политическите  и прозрачността на финансирането на избирателните кампании“, без да се предоставят подробности, които може да ги направят да изглеждат по-сериозни, отколкото са в този момент. Един такъв случай може да бъде критиката към унгарския парламент, че не е преначертал границите на изборателните райони, които обаче са очертани в Основния закон (Конституцията), и чието изменение изисква мнозинство от  2/3 в  Парламента. Очевидно, това е стремеж да се избегне манипулиране на границите на изборателните райони(Gerrymandering). Въпреки това, въпросът се повдига като неизпълнение от страна на унгарското правителство на препоръките на СДИПЧ, без да се дава тяхвата обосновка.

  Положителните изявления по отношение на правителството говорещи, говорещи за консенсус на „събеседниите“, често се придружават от квалифициращи становища на „някои събеседници“, „становища на партиите“.Например,“докато повечето събеседници изразиха доверие в точността  на избирателните списъци, някои изразиха опасения…“ ….. .

Когато и двете страни на политическия спектър се възприемат от наблюдателите като неизрядни в някакво отношение, в повечето случаи отрицателни примери се дават за правителството, докато положителни се дават за опозицията. Например, кампанията „се характеризира с взаимни обвинения между управляващата партия и основния опозиционен блок“, но „имаше множество формални оплаквания относно смесването на официалните функции на правителството с дейности по кампанията“, сякаш опозицията не управлява никакви местни и национални служби.

В документа, необосновани отрицателни мнения на анонимни „събеседници“ се споменават най-малко 8 пъти, докато положителните мнения почти липсват. В доклада авторите многократно представят тези,  като ги подкрепят  със становищата  на интервюираните. Те  обаче не  показват кои точно са тези събеседници или каква е тяхната партийна принадлежност. Когато се позовават на мнението на опозиционни политически партии и неправителствени организации,техните имена не се посочват17.

Посочването на името на субекта, предоставило становището, би направило доклада по-прозрачен и надежден. В това отношение докладът поражда съмнения относно доказността на представените от авторите му тези.

17 Макар политическите партии и други заинтересовани страни като цяло да изразяват съгласие, че подобна мярка може да облекчи разпространения проблем на „фалшивите“ партии, които се кандидатират само заради възможността за злоупотреба със средствата за публични кампании, някои уведомиха МНИ на СДИПЧ, че считат промяната за политически мотивирана и би могла потенциално да благоприятства поляризацията и да бъде в ущърб на политическия плурализъм (междинен доклад на ОССЕ,  стр. 5) …  Докато събеседниците на МНИ на СДИЧР, които се проведени срещи досега, имат доверие в техническия капацитет на изборната администрация, опозиционни участници изразиха опасения във  връзка с  доминирането  в   изборната  администрация на назначения на управляващи мнозинство, особено на по-високите равнища (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 7) …  Някои събеседник на МНИ на СДИЧР повдигнаха опасения относно персонала, обучението, както и капацитета на комисиите на по-ниско равнище да се справят ефикасно с едновременното провеждане на парламентарните избори и референдума (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 7) …   Някои събеседници на  МНИ на  БДИПЧ  изразиха опасения относно ограничените гаранции по отношение  на  гласуването по пощата и точността на избирателните списъци на гласоподаватели, които отговарят на условията за гласуване по пощата (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 8) …  Повечето събеседници на  МНИ на  СДИЧР изразиха увереност в  точността на избирателните списъци, но няколко събеседници изразиха опасения, че новото определение за уседналост може да доведе до тактическа миграция на гласоподавателите към оспорвани избирателни райони с приближаването на   изборния ден, или  незаконното превозване с автобуси на  гласоподавателите в деня на изборите (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 8) …  Редица събеседници на МНИ на СДИЧР изразиха опасения относно злоупотреба с лични данни на гласоподавателите в подкрепа на кандидатите и подправени подписи. Многобройни жалби по подобни случаи бяха разисквани от РК И НЕК (Междинен доклад на OSCE, стр. 9) …  Опозиционните партии изразиха загриженост пред МНИ на СДИЧР относно значителното несъответствие при разпределянето на билбордово пространство за плакати на кампанията (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 10) …  Няколко опозиционни партии повдигнаха опасения пред МНИ на СДИЧР във връзка с проблема и бяха подадени три свързани с него жалби  (Междинен доклад на ОССЕ,  стр.  10)

Няколко събеседници на МНИ на СДИЧР изразиха опасения във връзка с потенциалния натиск върху избирателите, злоупотребата с държавни ресурси, както и потенциалното закупуване на гласове (доклад на ОССЕ Интерим, стр. 10) …  Редица събеседващи на МНИ на СДИЧР изразиха опасения, че тази липса на регулиране улеснява значителните разходи на правителството за кампанията за референдума (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 12) …  Събеседници на МНИ на СДИЧР са повдигнали опасения за ограничен достъп до информация, наблюдение и постоянни негативни кампании, насочени към независими и опозиционни журналисти и представители на гражданското общество (Междинен доклад на ОССЕ,

стр. 12) …  Много събеседници на  МНИ на  СДИЧР повдигнаха опасения относно  това, което  разглеждат като системно политическо пристрастие и буквална липса на опозиционни политици в програмите на обществения радио- и телевизионен оператор  (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 12) …  Няколко събеседника повдигнаха опасения пред МНИ на СДИПЧ относно потенциални злоупотреби, засягащи ромската общност, включително купуване на гласове и натиск чрез потенциалното спиране на плащания по правителствена схема за заетост (Междинен доклад на ОССЕ, стр. 13) …  Изпълнителният директор на DMSZ и MTVA посчва, че МНИ на СДИЧР е оценила  положението на унгарските  СМИ, без да се допита до

В обобщение, горепосочените техники се превръщат в нарушение на основния принцип на точност и проверка на заключенията, както и на безпристрастност и ненамеса и в последна сметка те водят до нарушаване на неутралитета и могат да се възприемат като умишлена намеса в изборите от мисията на ОССЕ за наблюдение на избори.

  Трябва да се отбележи, че информацията, съдържаща се в доклада, беше широко разпространена в пресата, като множество заглавия многократно показваха, че  според доклада само една, понастоящем управляваща партия е предпочитана в изборния процес18. В много случаи  медиите се ограничиха до повтарянето на основните тези на доклада, без да се опитват да проверят данните, представени в доклада.

 Съгласно международните стандарти международните наблюдатели не могат да се  намесват в изборния процес, да изразяват каквито и да било пристрастия или предпочитание във връзка с националните органи, партиите, кандидатите, или с позоваване на каквито и да било въпроси, предизвикващи спорове в изборния процес19. Те трябва да не възпрепятстват провеждането на изборния процес по отношение на който и да било от неговите части20. Основното задължение на всяка мисия на международни наблюдатели е да следи изборния процес по много безпристрастен начин, в съответствие със стандартите на международните експертни органи, специализирани по въпроса.

4.      Резюме

Съгласно международните стандарти и принципи, констатациите на  мисиите на  международните наблюдатели  трябва да предоставят  обща изходна точка по отношение на фактическите обстоятелства за всички заинтересовани от изборите лица, включително политическите противници21. Мисиите на международните наблюдатели следва да правят точни и безпристрастни публични изявления22. Насоките на Венецианската комисия относно международно признат статут на Наблюдатели на избори

лидерите на СМИ за това (https://mediaklikk.hu/cikk/2022/03/23/elore-megirt-itelettel- probalja-politikai-szinterre-rangatni-a-fuggetlen-kozmediat-az-ebesz#).

18 „Според доклада на ОССЕ кампанията е в полза на Фидес“, https://index.hu/belfold/2022/03/23/az-ebesz-jelentes-szerint-a-fidesz-fele-lejt-a-palya-a-kampanyban/

„Доклад на ОССЕ: всичко силно благоприятства Фидес на изборите“, https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hirek/ebesz-jelentes-mi ден-ерозен-а-фидеснек-кедвез-а- валаштасокон/

„Кесиге водят към Фидес и публични средства могат да бъдат използвани за кампанията.“ https://magyarnarancs.hu/valasztas2022/tobb-problemat-is-talalt-a-kampanyban-az-ebesz-megfigyelok- идокози-йелентеза-247196

19 Наръчник за наблюдение на избори на Европейския съюз (…), стр.

20 Основни насоки относно международен статут на наблюдатели на избори, (…), стр.

21  Декларация за принципите за международно наблюдение на изборите…, точка 7.

22  Декларация за принципите за международно наблюдение на изборите…, точка 7.

отиват още по-далеч, предлагайки, че наблюдателите на избори като физически лица трябва да избягват всякакви коментари в СМИ и следва да отклонят исканията за интервюта23.

Заедно с безспорния принцип на зачитане на суверенитета и ненамесата (и безпристрастността) на Мисиите на наблюдателите, това води до основни насоки за неутралност, професионализъм, точност на основани на факти и проверяеми заключения, представени пред обществеността (чрез изявления или изяви в СМИ), които никога не трябва да дават  приоритет на активизма, партизанството, политически- или идеологически- ориентираните предубеждения.

Мисията на международните наблюдатели изразява надежда, че стремежът за най-добро прилагане на най-добрите практики, международните стандарти и принципи на безпристрастно, демократично и уважително наблюдение на изборите ще подкрепи унгарския народ в провеждането на истински демократичните избори, които са израз на  суверенитета на народа на страната, свободното изразяване на чиято воля осигурява основата за властта и легитимността на управлението24.

Придържането към горепосочените принципи от страна на всички участници в мисиите за наблюдение е предпоставка за справедлива и безпристрастна оценка на изборния процес, а оттам и за справедлив и надежден окончателен доклад. Трябва да помним, че функцията на наблюдател на избори е преди всичко голяма  отговорност –  тя укрепва демократичните институции, изгражда общественото доверие в изборните процеси и помага да се спрат изборните нередности.

23 Основни насоки относно международно признат статут на наблюдатели на избори…, параграф 2.5.

24 Декларация за принципите за международно наблюдение на избори…, страница 1.

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button