Уведомление за поверителност

Данни за контакт с Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: София, ул.Лайош Кощут, №13, партер, чрез адв.Чакърова за адв-.Шейтанов,

Телефон: 0876 477036 Владимир Шейтанов Даниела Павлова

Ел. поща: office@rod-bg.com

Интернет страница: www.rod-bg.com

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

С нашето длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: Димитър Димитров dimitar_dimitrov-gdrp@abv.bg

Тел:  0882447383

Обща информация

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на кандидатите за членове на сдружението, търсещи достъп до обществена информация, лица, отправили запитвания и искания до Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Данни, които обработваме

Основните категории данни, които обработваме са:

На кандидатите членове на сдружението:

 • Лична информация – собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
 • Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.
 • Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.

Цели на обработването и правни основания

Целта на обработване на горепосочените данни е да се прецени дали лицето е одобрено за член на сдружението.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни

При процедурите по одобрение на член се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по кандидатстване на кандидат членове.

Източник на данните

Обработваните лични данни ни се предоставят от лицата лично.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни

Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме за период, определен съгласно действащото законодателство.

При отпадане на необходимостта от съхранението им ние ще унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Вашите права като субект на данните

Във връзка с обработването от нас на ваши лични данни Вие имате право на:

 • достъп до тези лични данни;
 • искане за коригиране на непълни или неточни Ваши лични данни
 • изтриване на личните Ви данни;
 • искане за ограничаване на обработването им – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • възражение срещу обработването на Вашите лични данни.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, подайте искане чрез приемателния пункт за кореспонденция гр. София, ул. Лайош Кошут 13, ет. партер или директно до длъжностното лице по защита на данните по електронната му поща.

 • право на жалба до надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата Ви от незаконосъобразно обработване на вашите лични данни.

Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 915 3 518, kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Предаване на личните данни

Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ няма намерение да разкрива Вашите лични данни на трети лица, освен ако те нямат законово основание да ги получат.

Back to top button