Статии

ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ

В памет на Кирил Стойчев (14.11.1970 – 02.08.2021) споделям един негов колосален труд наречен Концепция за разрешаване на демографската криза – „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“ , който публикува през 2019г. В деня на парламентарните и президентски избори имаше рожден ден.

В твоя памет, Кирил!

„ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“

Социално-икономическа концепция за разрешаване на демографската криза в България

Демографската катастрофа е факт. Българският народ е на 1-во място сред изчезващите народи в света през 2019 година, според темпа на намаляване на населението. Всички статистически и демографски анализи показват, че ако тенденцията се запази, а в момента няма изгледи тя да се промени, през 2050-2060 г. населението на България ще достигне стойности, които поставят под въпрос оцеляването на българския народ.

Подобно е мнението на нашите водещи учени и специалисти по демографските въпроси, като проф. Трендафил Митев от УНСС, професор Петър Славейков от Софийския Университет.Отрицателният прираст на населението и обезлюдяването на цели села и малките градове се дължи на два основни фактора, които са взаимосвързани:

1. Икономическата емиграция, дължаща се на ниското заплащане на труда в България, в съчетание с ликвидирането на производствените мощностите създадени преди 1989 г.
2. Ниската раждаемост от 9 деца на 1000 души население, или ако се взема като брой раждания на една жена – 1,5 деца, при изискуем минимум 2,1 за да се осигури възпроизводството на нацията

Няколко факта:
Отрицателен прираст. Според НСИ у нас се раждат 60 000 деца, а умират 110 000 души годишно. Следователно всяка година населението на България се стопява средно с 50 000 души.Емиграцията. През 2018 г. 33 225 души са напуснали трайно страната, като са декларирали пред граничните власти, че местят постоянния си адрес в чужбина, от които 5265 са деца до 19 г. С други думи, всяка година населението на България намалява с около 83 000 души (50 000 отрицателен прираст + 33 000 официално емигрирали).
Ако се запазят същите темпове, след 30 г. на територията на България ще живеят 2,5 милиона българи по-малко отколкото сега, по оптимистична оценка.
В доклад на Националния статистически институт четем следното: „Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60–64 години). Към 31 декември 2017 г. това съотношение е 64. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора, влизащи в трудоспособна възраст.“

Само за последните 16–17 години този коефициент е намалял два пъти. Фактът, че на всеки 100 човека, излизащи в пенсия, в икономиката влизат 64 младежи означава, че социалната система съвсем скоро ще рухне, защото няма да има кой да издържа пенсионерите.
Другият основен проблем, породен от демографския срив, е недостигът на кадри, който вече се отчита в много сектори на икономиката и тепърва ще става все по-голям.Отделно намаляването на населението води до намаляване на потреблението и като следствие – свиване на секторите производство, земеделие и услуги, което е причината да се поддържа постоянен потока на икономическата емиграция към чужбина.
Ако нищо не се промени съвсем скоро, след няколко години ще се окажем пред пълен разпад на семействата, обществото, икономиката и държавата.
Въпросът вече не е дали сме бедни или богати, нещастни или щастливи като нация, а ще оцелеем ли физически, ще продължат ли да се раждат българи след 30, 50, 100 години, ще се запази ли българския генофонд?
Има ли изход?Има и той е само един – повишаване на раждаемостта сред българското население и връщане на българските емигранти в родината!
Как да се случи това, след като всички мерки взети досега не дават никакъв резултат?
Решението по своята същност е икономическо и може да разреши проблема както с раждаемостта, така и с икономическата миграция, дори да върне част от вече емигриралите българи обратно в родината, а дори и трайно да подобри в дългосрочен план материалното положение на всеки един българин.

ОБОСНОВКА

В обществено-икономическата реалност, в която живеем, всяка дейност, в която се влагат пари, се развива. Раждаемостта също е такава човешка дейност, в която, ако се инвестира, тя ще започне да се развива. Преди 100 и повече години в българските семейства са се раждали по 5–6 и повече деца, защото на тях се е гледало, образно казано, ако изходим от икономическа гледна точка, като на „приход“ на енергия в семейството.

Децата са били нужни на семейството като работна ръка – да работят на нивата, да се грижат за животните, които всяко семейство, живеещо на село, е притежавало, да помагат на родителите си в занаята, който са практикували. Благодарение на децата семействата са се издържали и оцелявали (младите са „гледали“ старите членове на семейството, дори големите деца са отглеждали по-малките). От една съвсем ранна възраст – може би от около 10-ата си година, детето вече е носело „приход“ на семейството, било е своеобразна инвестиция. На кого носи приход днес това дете? Когато порасне, носи приход, чрез труда си на фирмата, за която работи.

В наши дни, поради промените в обществено-политическата реалност, в едно семейство на децата се гледа като на „разход“. Защо? – защото отглеждането им до 18, а дори и до 20–25-годишна възраст, е свързано само с разходи – за дрехи, храна, образование, развлечения и пр. Много млади двойки (семейства) не могат да си позволят този разход и отлагат раждането на дете с години, а понякога и с десетилетия.Желязната икономическата логика е следната – когато нещо ни носи приход, ние се стремим да го увеличим, когато ни носи разход – ние се стремим да го намалим. В последните години децата са „приход“ само за професионалните приемни родители, но не и за истинските им родители.Децата днес са „разход“ за семействата и това е главната икономическа причина, поради която раждаемостта намалява. Но тук се корени и решението – трябва да превърнем децата в „приход“.

Възниква въпросът – как да се случи това, отчитайки новите социално-икономически условия, в които живеем?Ето тук е ролята на държавата и на законодателния й орган – Народното събрание, и изпълнителния орган – правителството, които следва да разгледат и приемат приложената по-долу програма, създаваща икономически причини и благоприятни условия, насърчаващи раждаемостта.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА 2022-2050 г.

Българските деца, семействата, икономиката и държавата са единно цяло, като държавата подпомага семействата за отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им.Когато българските деца влязат в трудоспособна възраст, упражняват правото си на труд в публичния и частния сектор на икономиката.

Фирмите използват труда на българските граждани, и поради това имат задължението да подпомагат, чрез средства, които ще бъдат удържани с данък, семействата в процеса на отглеждане на техните деца (които впоследствие, когато пораснат работят и носят приход на същите тези фирми, които ще бъдат обложени с данък).

В условията на демографска криза, в трудоспособна възраст навлизат все по-малко български граждани, отколкото се пенсионират, което означава по-малко работници за частния и държавния сектор, по-малко потребление и съответно – по-слаба икономика. Това показва, че децата, семействата, бизнеса и държавата са взаимообвързани и колкото повече деца се раждат, толкова повече икономиката ще процъфтява.Затова задължението, което нашето общество и държавата има към децата е на първо място да осигури икономическа основа за раждането и отглеждането на българските деца, чрез финансово подпомагане на техните семейства, съгласно Конституцията.

Съгласно тази програма:

Българските деца имат правото да бъдат родени, отгледани и възпитани от своите родители в духа на българските традиции и култура.

Държавата има задължението да подкрепя финансово родителите, в процеса на отглеждане и възпитание на техните деца (съгласно чл. 47. ал.1 от Конституцията на РБ)За да се преодолее демографската криза, в сила от 01.01.2022 г., се въвеждат финансови стимули за насърчаване на раждаемостта, които се изплащат веднъж годишно, и така се подпомагат родителите в отглеждането на децата в семейна среда. Те са обвързани с облагаемия доход на родителите.Финансови стимули

(1) На родители, български граждани, които имат сключен граждански брак, при раждане на дете, се връща удържания данък върху дохода на физическите лица (ДДФЛ) – 10% върху облагаемия доход за 1 година назад, както следва:
(2) За първо родено дете – удържания ДДФЛ умножен по коефициент 2, за първите 5 години след раждането, и по коефициент 1, за следващите 5 г.
(3) За второ дете, коефициентът се променя на 3, за първите 5 години, и на 1,5 за следващите 5 г.
(4) За трето дете, коефициентът се променя на 4, за първите 5 години и на 2, за следващите 5 г.
(5) За всяко следващо дете се запазва коефициентът за третото.
(6) В условията на т..3,4,5, когато дете в семейството навърши 18 г., помощта се преизчислява.

(7) Ако няма сключен граждански брак, финансовите стимули се изчисляват по същия алгоритъм, на база само на облагаемия доход на родителя, който упражнява родителските права.

Срокове

Финансовите стимули се изплащат за деца, родени след 01.01.2022 г. Ако в семейството има деца, родени преди 2022 г., при раждане на следващо дете, семейството получава помощи според броя на децата, ненавършили 18 г.Срокът, за който се изплащат помощите е 10 години след датата на раждане на първо дете. С раждането на следващо дете, срокът започва да тече наново, като се финансовите стимули се преизчисляват според броя на децата в семейството.

ПРИМЕР. Ако средният месечен облагаем доход на майката и бащата е общо 2000 лв., то годишния облагаем доход ще е 24 000 лв. Следователно внесения ДДФЛ е 2400 лв, умножаваме го по 2 за всяка от първите 5 години след раждането на първо дете (ако базата и коефициента не се променят за този период). Семейството ще получава финансов стимул от 4800 лв. годишно за първите 5 години след раждането и 2400 лв. за следващите 5г. Обща сума за 10 години – 36 000 лв.Когато се роди 2-ро дете, семейството ще започне да получава 7200 лв. годишно за първите 5 години и 3600 за следващите 5 г., общо за 10 години 54 000 лв.

Държавата и бизнеса, чрез целеви данък „раждаемост“ осигуряват средства за семействата, раждащи и отглеждащи децата си в България и по този начин се гарантира възпроизводството на нацията и добруването ѝ. От друга страна семействата, чрез децата, които родят и отрастат, осигуряват работна ръка за съществуването на бизнеса и държавата. Само тази симбиоза може да гарантира в съвременните условия възпроизводството на нацията и нейното оцеляване.

С тази програма се решава и един от основните въпроси, свързани с детската бедност, като се създават чрез икономически мерки, подходящи условия за това децата да растат в среда, в която не са лишени необходимите материални блага за съществуването си.

ФИНАНСИРАНЕ. Държавата осъществява преразпределение и насочване на финансови ресурси, от фирмите и гражданите в полза на най-добрите интереси на детето и неговите родители. За целта се въвежда се косвен данък „Раждаемост“ 1%, с който се облага фирмения оборот и така се финансират средствата по тази програма за насърчаване на раждаемостта

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ. Предлага се възможност на собствениците на фирми да се самообложат с по-висок процент данък „Раждаемост“ (2%), като в този случай се ползват с предимство при кандидатстване за обществени поръчки. Фонд „Раждаемост“ приема и дарения от граждани с високо българско самосъзнание, които желаят по този начин да насърчат раждаемостта в България.

КОНТРОЛ. Тъй като с получената помощ се решава проблема с детската бедност, при констатиране на такава в семейства, получили помощи, те спират да получават средства по тази програма.

ПРОЗРАЧНОСТ. ПУБЛИЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ. Тъй като средствата постъпват в отделен фонд „Раждаемост“ и се изразходват само и единствено за изплащане на помощите по тази програма, това дава възможност да се следят ежемесечно постъпилите суми и изплатените средства, като за целта в сайта на правителство се постави брояч за тях. Името на всеки дарител е публично достъпно в сайта. Всяка фирма избрала данъчна ставка 2% може да постави специален стикер на своите продукти: „2% фонд Раждаемост“

ИЗЛИШЪК. Ако във фонд „Раждаемост“ в края на годината има излишък, част от него се насочва към семейства с репродуктивни проблеми, за тяхното лечение. Предвижда се и възможността семейства, които вече имат родени деца до 5 годишна възраст към момента на влизането в сила на тази програма със закон, да могат да кандидатстват за средства по нея, ако са изпълнили условията.

ПРЕДВИДИМОСТ И ЗАКРИЛА. Тази програма дава възможност на всяко семейство да планира децата си, и създава сигурност и закрила, така както повелява българската КонституцияОсигурени са най-важните два етапа от жизнения цикъл на детето – зачеване и ранно детство. Програмата създава предпоставки, зачеването на детето да бъде осъзнат акт на волеизявлението на двамата родители да родят дете, при условие, че са осигурени финансово първите години от живота на детето. Това би намалило абортите по икономически причини и би създало допълнителни предпоставки за увеличаване на раждаемостта. Намаляването на абортите ще доведе и до намаляване на репродуктивните проблеми, част от които се явяват именно по тази причина.

Очаквани резултати от прилагането на програмата:

ДЕМОГРАФСКИ

– Ще се повиши значително раждаемостта – до 100 000 деца годишно (в момента е 60 000)
– Ще се промени възрастовата структура на населението, в посока повече млади хора, ще спре процеса на застаряване на нацията
– Ще се намали вътрешната миграция, което ще спре обезлюдяването на малките градове и села, защото с отпуснатите средства семействата ще имат по-висока покупателна способност в малкия град или село, където животът е по-евтин
– Жените ще стават майки в по-ранна възраст
– Ще намалеят абортите, което допълнително ще повиши раждаемостта
– Ще се намали икономическата емиграция сред младежите и хората на средна възраст, които искат да създадат семейство, защото никой в чужбина не би им предложил тези средства за раждане на дете
– Част от българските емигранти ще предпочетат да се върнат и да родят и отгледат децата си в България, а това веднага ще реши проблема с недостига на квалифицирана работна ръка

ИКОНОМИЧЕСКИ

– Ще има нужда от повече храна, дрехи и други стоки за съществуването на тези деца. Нарасналото потребление е предпоставка за развитието на земеделието и леката промишленост;

– В условията на увеличаване на населението, ще има необходимост от жилища, в които то да живее. При наличие на многодетни семейства, ще има потребност от по-голяма жилищна площ (по-големи апартаменти). Тези два фактора ще доведат до развитие на сектор строителство.

– Предвид нарасналото потребление ще се създадат нови работни места

– Развитието на горните ключови сектори за българската икономика ще й даде тласък, което ще доведе до повече приходи в хазната от данъци и по-висок БВП. Средствата отпуснати по тази програма ще се завъртят в икономиката и ще се върнат в хазната под формата на косвени данъци

– Завръщането на български емигранти в родината е равносилно на квалифицирана работна ръка за бизнеса

ОБРАЗОВАНИЕ

– Образованието ще се превърне в ценност дори за тези, които в момента не го ценят;

– Децата ще са по-мотивирани да учат, като това ще подобри дисциплината и успеха в училище, както и броя на хората, които завършват средно образование;

– Ще спрат да се закриват училища и детски градини в малките градове, дори е възможно да бъдат наново отворени вече закрити училища;

– Ще се съхранят текущите и ще се създават нови работни места за учителите и всички работещи в образователната система;

– Повече деца завършили средно и висше образование, означава и по-квалифицирани работници и служащи, когато тези деца излязат на трудовия пазар.

СОЦИАЛНИ

– Ще се намали детската бедност и като следствие ще се намали финансовата тежест върху социалната система

– Ще се намали броя да родителите изоставящи децата заради бедност

– Ще се намали броя на разводите, породени от икономически фактори.

– Ще се увеличи броя на браковете, ще се намали броя на самотните майки, както и ражданията на деца от майки, ненавършили 18 г.

– В дългосрочен план, след години ще има хора, които да работят и да издържат социалната система, в лицето на тези деца, когато пораснат

ЗДРАВНИ

– ще се намали броя на абортите и като следствие – ще се подобри репродуктивното здраве на жените

ПОЛИТИЧЕСКИ

– Ще има политическа стабилност в България, защото на партията, която го въведе, ще се даде огромен кредит на доверие от българските избиратели.

– Патрии с различна идеология ще могат да се обединят в името на българските деца и семейства

НАЦИОНАЛНИ

– Ще се осигури най-важното право, от което днес много деца са лишени – ДА БЪДАТ РОДЕНИ, и второ – ДА БЪДАТ ОТГЛЕДАНИ В БЪЛГАРИЯ до 18-ата си година.

– България и българският език няма да изчезнат, а ще пребъдат!


Тази концепция е създадена въз основа на Конституцията на Република България и Конвенцията на ООН за правата на детето

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 14.Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.

Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.
(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Правото и отговорността на родителите да отгледат собствените си деца е признато от Конвенцията на ООН за правата на детето, където е изрично регламентирано задължението на държавите да оказват помощ на родителите, на законните настойници и на разширените семейства при осъществяване на тяхната отговорност за отглеждане на децата (чл. 18, параграф 2 и 3), включително за подпомагане на родителите при осигуряване на условията за живот, необходими за развитието на детето (чл. 27, параграф 2) и гарантирането на необходимата закрила и грижи, която децата трябва да получават (чл. 3, параграф 2).


Изготвил – Кирил Стойчев, икономист, гражданин на Република България


09.06.2019г.

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button